Zápis z jednání ÚOK březen 2019

Info-2019

 

Schůze ÚOK chovatelů hlodavců dne 23.3.2019
Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum konání: 23.3.2019, Rychnov nad Kněžnou
Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Koťátková, M. Čacká
Omluven: P. Tejml
Přítomni KK ÚOK: předsedkyně Barbora Belešová
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat
4) Rozpočet
5)  Různé
6) Usnesení
7) Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu
Schválen navržený program  (4/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelem byl zvolen Jiří Dobiášovský ověřovateli všichni přítomní členové ÚOK (4/0/0)

Ad 3) Dlouhodobé neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové  - od minulé  schůze nedošlo
nedošlo k žádné změně, čekáme na vyjádření ÚKK ČSCH

Ad 4) Rozpočet: Nemůžeme projednat rozpočet, neobdrželi jsme podklady od tajemnice (aktuální  čerpání)

Ad 5) Různé:
revize dokumentů ke stažení na webu rodent.cz
oznámení o  ukončení adeptování u 2 adeptů  - Zdeňka Klimková, Věra Rožníčková
aktualizace seznamů  adeptů a posuzovatelů morčat
úprava barev  reg. systému
nová verze standardu od 1.7.2019
2 vzory posuzovacího lístku – jeden s logem, jeden bez loga ÚOK

ÚOK chovatelů hlodavců
SCHVALUJE

zapisovatele a ověřovatele zápisu
novou verzi standardu morčat s platností od 1.7.2019
2 vzory posuzovacího lístku – jeden s logem, jeden bez loga ÚOK

VZALA NA VÉDOMÍ
Oznámení o ukončení adeptování u 2 adeptů na posuzovatele potkanů  - Zdeňka Klimková, Věra Rožníčková

POVĚŘUJE
A. Kroftovou  a J. Dobiášovského jednáním o úpravě výstavního systému po aktualizaci standardu

UKLÁDÁ
provést revizi dokumentů ke stažení na webu rodent.cz do konce roku 2019 (zodp. Dobiášovský)
Petru Tejmlovi provést aktualizace seznamů  adeptů  a posuzovatelů morčat  a aktualizovaný seznam předat J. Dobiášovskému ke zveřejnění
J. Dobiášovskému zveřejnit na  www.rodent.cz aktualizovanou  verzi standardu

Ad 7) Závěr
Jednání bylo ukončeno ve 22:00.
Další plánovaná jednání proběhnou v pátek 9. 8.2019 8:00 a 11.8. ve 12:00.