ÚOK - Organizační složka Českého svazu chovatelů z.s.

O ÚOK CHHL

 

Je nejvyšší odborný orgán Českého svazu chovatelů pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat, má celorepublikovou působnost. Je volen ústřední konferencí delegátů sekce hlodavců na 5 let. Činnost a povinnosti ÚOK CHHL vychází ze stanov ČSCH a jejich výkladu.

Hlavními činnostmi v současné době je rozvoj jednotlivých odborností ve spolupráci s jednotlivými členy sboru posuzovatelů a odbornými subkomisemi, příprava a školení adeptů na posuzovatele a posuzovatelů, spolupráce s EE v rámci odbornosti morčat. Dále pak spolupráce s dalšími zahraničními svazy a kluby, zejména v Polsku a na Slovensku, práce na webu rodent.cz, příprava elektronické plemenné knihy.

Užívaná zkratka : ÚOK CHHL

Druhy zvířat v rámci naší sekce :

 • morčata
 • laboratorní potkani
 • křeček zlatý
 • myši
 • ostatní drobní hlodavci

ÚOK CHHL přímo řídí základní specializované organizace:

Specializovaná organizace chovatelů morčat
Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat
Specializovaná organizace chovatelů potkanů

ÚOK pověřuje pro rok 2020 a 2021 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:

Úkon a zodpovědnost Částka vybíraná pověřenou Specializovanou organizací odvoddo ÚOK CHMH
registrace morčete - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana s PP - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP - posuzovatel 90,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč
vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP 70,- Kč 10,- Kč
šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 100,- Kč 10,- Kč
šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 200,- Kč 50,- Kč
certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů 100,- Kč 10,- Kč
změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč
poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
duplikát CAC - posuzovatel 50,- Kč 0,- Kč

 

Povinnosti ÚOK (viz Stanovy ČSCH):

 1. zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usneseni
 2. řídit činnost plemenných knih
 3. vychovávat, odborně školit a řídit posuzovatele a odborné funkcionáře, ustavovat orgány pro otázky posuzování zvířat
 4. navrhovat vlastní rozpočet, účelně hospodařit s přidělenými finančními prostředky a aktivně napomáhat vlastní činností k zajištění příjmové části rozpočtu odbornosti
 5. propagovat chovatelství, vydávat odborné a propagační materiály
 6. zabezpečovat informovanost členů
 7. připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti
 8. pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce
 9. rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány
 10. aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů

Ústřední konference delegátů sekce hlodavců

Je zastupitelské shromáždění delegátů. Na konferenci posílají své delegáty specializované základní organizace ČSCH a oblastní, okresní, městské konference chovatelských odborností dle klíče, který je uveden v Organizačním řádu sekce hlodavců. Konference je svolávána zpravidla jedenkrát ročně.

Konference odbornosti volí jedenkrát za 5 let členy ÚOK CHHL.

Současnými členy ÚOKCHHL jsou:
Kroftová Andrea - předseda ÚOK CHHL a zástupce v sekci morčat v EE
Dobiášovský Jiří- místopředseda
Žák Pavel
Čacká Markéta - předseda sboru posuzovatelů potkanů
Koťátková Petra

Konferenci přísluší :

 1. schvalovat organizační řád odbornosti
 2. řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu jejich plnění
 3. volit a odvolávat členy ústřední odborné komise v souladu s organizačním řádem odbornosti
 4. volit členy své revizní komise
 5. schvalovat rozpočet odbornosti v rámci rozpočtových pravidel Svazu, projednávat výsledky hospodaření
 6. schvalovat směrnice, řády apod. pro odbornou chovatelskou činnost
 7. navrhovat kandidáty do ústředního výboru Svazu, ústřední revizní komise a pracovních komisí Svazu
 8. předkládat návrhy pro jednání ústředního výboru Svazu a valné hromady Svazu
 9. je odvolacím orgánem do rozhodnutí ústřední odborné komise

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY ČSCH