Co je nutné pro uspořádání výstavy

O ÚOK CHHL

 

Zákonné podmínky

Pořádání výstav, coby veřejných vystoupení se řídí zákonem 359/2012sb. na ochranu zvířat proti týrání a dalších zákonů (novelizace platná od 1.1.2013).

Zejména pak:

§ 8
****Veřejná vystoupení zvířat

 1. Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat1c).
 2. Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel"), je povinna zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna
  a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
  b) zjistit změny v chování zvířat,
  c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
  d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,
  e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
 3. Pořadatel je povinen
  a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci

  1. místo a datum konání,
  2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,
  3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2,

  b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,
  c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,
  d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.*

 4. Povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a) a b) se nevztahují
  a) na ozbrojené síly, bezpečností sbory nebo obecní policii,
  b) na zoologickou zahradu nebo záchranou stanici, pokud se veřejné vystoupení koná v prostoru této zoologické zahrady nebo záchranné stanice, a
  c) na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoologickou zahradou nebo záchrannou stanicí.
 5. Pořadatel je oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat stanovených tímto zákonem účastníkem veřejného vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z veřejného vystoupení zvířat vyřadit.

Před výstavou

Pořadatel a odborný garant výstavy je povinen  - se seznámit s platnými předpisy ČSCH z.s. a to především s výstavním řádem a řádem pro posuzovatele a dodržovat směrnici pro ochranu osobních údajů GDPR.

Obecní úřad a Krajská veterinární správa - odeslat oznámení o konání - v souladu s přijetím zákona 359/2012 v platnosti od 1.1.2013 - viz výše, odstavec 3 (dle zkušeností oznámení je možné provést i emailem opatřeným platným digitálním podpisem).

Posuzovatel – zajistit posuzovatele, doporučuje se zajistit smlouvou o výkonu funkce pořadatele (součástí řádu pro posuzovatele)

Veterinář – doporučen veterinární dozor na výstavě

Výstavní podmínky – zveřejnit podmínky pro účast na výstavě (standardy, plemena, věkové třídy), nebo využít přihlašovací systém na výstavy https://vystavy.klubmorcat.cz/index.php?lang=cs

Formulář přihlášky – zveřejnit formulář přihlášky na výstavu, nebo využít přihlašovací systém na výstavy https://vystavy.klubmorcat.cz/index.php?lang=cs

Seznam udělovaných cen – zveřejnit seznam ocenění a je vždy dobré ho uvést ve výstavních podmínkách konkrétní výstavy

Natištěné posuzovací lístky - vytisknout, nebo využít přihlašovací systém na výstavy https://vystavy.klubmorcat.cz/index.php?lang=cs

Natištěné posuzovací archy  - vytisknout (každé plemeno na samostatný papír),nebo využít přihlašovací systém na výstavy https://vystavy.klubmorcat.cz/index.php?lang=cs

Na výstavě

Podepsané prohlášení - prohlášení

Veterinární přejímka – minimálně laická kontrola na vnější parazity a je upřesněno vždy ve výstavních podmínkách výstavy

Označení pořadatelů – nikdo jiný nesmí manipulovat se zvířaty než pověřené osoby. Pořadatel výstavy po dobu konání výstavy přejímá plnou zodpovědnost za zvířata.

Dozor - pořadatel výstavy po dobu konání výstavy přejímá plnou zodpovědnost nad vystavenými zvířaty i nad návštěvníky a jejich chováním.

Krmení zvířat – dle výstavních podmínek.

Po výstavě

Předání výsledků – předat ÚOK (uok@rodent.cz) elektronicky skeny/fotografie posuzovacích archů *.pdf a soubor *.xls pro vyhodnocení do soutěže Morče šampion. Viz pravidla soutěže.


To je minimum. Bez toho se nedá pořádat žádná výstava, jestliže se nechcete vystavit možným problémům.