Pravidla chovu pro registrované chovatelské stanice potkanů

Info-starší

 

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla chovu potkanů, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle.

I. Výklad pojmů

a) Předmětem chovu jsou rozuměni příslušníci druhu Rattus norvegicus, tedy potkani.

b) Registrovanou chovatelskou stanicí (dále jen CHS) se rozumí chovatelská stanice potkanů zapsaná u oficiální organizace zaštiťující chov tohoto druhu.

c) Chovatel je fyzická či právnická osoba vlastnící registrovanou chovatelskou stanici.

d) Životní pohoda je stav, kdy zvíře netrpí zbytečným stresem a má možnost projevovat své přirozené chování.

e) Pro naše účely se chovem především rozumí odchov mláďat.

f) Průkaz původu (dále jen PP) je oficiální listina vydávaná chovatelem, potvrzená plemennou knihou a zaručující původ zvířete.

g) Výpis předků (dále jen VP) je neoficiální listina, vydávaná chovatelem v případě nemožnosti vydat řádný PP.

h) Posuzovatel či posuzovatelka je osoba odborně způsobilá k hodnocení variet, barev a znaků jak na výstavách, tak při registraci chovných zvířat.

i) Standard obsahuje popis uznávaných variet, barev a znaků potkanů.

II. Podmínky držení zvířat

a) Je nezbytné potkany chovat v podmínkách odpovídajících jejich fyziologickým i etologickým potřebám a neohrožovat jejich životní pohodu.

b) Potkani jsou sociálně žijící zvířata a je vhodné je chovat ve skupinách, ve kterých mohou rozvíjet své vrozené komunikační schopnosti a sociální vztahy. Toto ustanovení se netýká zvířat nepřizpůsobivých, anebo těžce nemocných, pro něž je soužití ve skupině přítěží a zdrojem stresu. Netýká se ani dočasného oddělení březích samic či karantény nových zvířat.

c) Minimální velikost ubikace pro dva potkany by měla odpovídat rozměrům 60 x 40 x 50 cm (d x š x v). Šířka ubikace pro dospělého potkana by neměla být menší než 30 cm. Na každého dalšího potkana je potřeba ubikaci zvětšit.

d) Vybavení ubikace by mělo umožňovat potkanům dostatek pohybu a mělo by být uzpůsobené tak, aby se předešlo možným zraněním.

e) Umístění a vybavení ubikace by mělo být takové, aby potkani nestrádali ani přílišným horkem, ani chladem, nemělo by být vystaveno přímému působení slunce a ani by nemělo stát v průvanu.

f) Je naprosto nezbytné umožnit potkanům neustálý přístup k pitné vodě a zajistit jim dostatečnou výživu.

g) V případě nemoci či podezření na nemoc je povinností chovatele poskytnout potřebnou zdravotní péči včetně návštěvy veterinárního lékaře.

III. Obecné podmínky chovu

a) Je nezbytné, aby chovatel dodržoval podmínky registrovaného chovu, tj. registraci chovných zvířat a registraci vrhů s průkazem původu. Veškerou administrativu s tím spojenou je vhodné vyřizovat včas.

b) CHS by měla odchovávat především potkany s průkazem původu. Odchovávat mláďata bez průkazu původu (tedy s VP) je povoleno, avšak pouze v míře nezbytně nutné k dosažení chovatelského cíle. Odchov mláďat s VP není primárním účelem CHS.

c) Není přípustné, aby chovatel v rodokmenech záměrně uváděl falešné údaje. To platí nejen pro PP ale i pro VP, vydávané CHS.

d) Zvířata vhodná k dalšímu rozmnožení je potřeba vybírat s ohledem na jejich zdravotní stav a povahu. Je nepřípustné, aby chovatel prováděl odchovy na chronicky nemocných zvířatech, zvířatech agresivních atp.

e) Výběr vhodného spojení dvou zvířat by měl být prováděn s ohledem na cíl chovu a na základě znalostí zdravotního pozadí předků zvířat a dědičnosti požadovaných znaků, jakož i případných problémů souvisejících s danými znaky. Zejména se toto ustanovení týká variet fuzz a barvy pearl a potomků těchto zvířat.

f) Při běžných chovech je dávána přednost nepříbuzenské plemenitbě. Užší příbuzenská plemenitba musí být podložena chovatelským cílem a doporučuje se pouze zkušeným chovatelům. V PP se smí vyskytovat jedno unikátní jméno maximálně dvakrát a to buď ve 3. generaci nebo jednou v 2. a jednou ve 3. generaci. Bližší příbuznost není přípustná.

IV. Krytí zvířat

a) Minimální věk pro první krytí samice je 20 týdnů (5 měsíců). Minimální váha je 300 g, u variety fuzz 250 g.

b) Minimální věk pro krytí samcem je 24 týdnů (6 měsíců). Minimální váha je 450g, u variety fuzz 350g.

c) Maximální věk pro poslední krytí samice je 18 měsíců (1,5 roku).

d) Ideální počet vrhů na jednu samici jsou 1 - 2 vrhy. Maximální povolený počet vrhů na jednou samici jsou tři, ale pouze v případě, že se jedná o chovatelsky významnou samici.

e) Maximální počet vrhů s PP samcem chovný I. je 7 vrhů, chovný II. maximálně 5 vrhů a u chovného s výhradou maximálně 3 vrhy. Maximální počet vrhů (s PP i VP) na jakéhokoliv jednoho samce je 7 vrhů.

V. Odchov zvířat

a) Je třeba brát ohled na březost samice a uchránit ji zbytečných stresů, které by mohly mít vliv na zdraví narozených mláďat. V době březosti a odchovu mláďat je potřeba poskytnout samici dostatek kvalitní a snadno stravitelné stravy.

b) Minimální věk pro odstav mláďat a jejich předávání majitelům jsou 4 týdny. Ideálem je věk 5 týdnů. Nejpozději v sedmi týdnech je nutné oddělit mláďata samčího pohlaví od sester a matky.

c) Mezi úplným odstavením mláďat a dalším krytím stejné samice musí být dodržen interval alespoň jeden měsíc. V této době by se měla samice dostat zpátky na původní kondici, pokud tomu tak není, je dobré s dalším krytím vyčkat déle.

VI. Závěrečná ustanovení

a) Cílem každého chovatele by měl být odchov zvířat s PP, bez zdravotních problémů, s vyrovnanou povahou a v odpovídajících barvách, varietách a znacích.

b) Nedodržováním těchto pravidel se chovatel vystavuje nebezpečí kárných opatření.

c) Při soustavném či opakovaném nedodržování těchto pravidel je možné chovatele úplně vyloučit ze seznamu registrovaných chovatelských stanic.