Zápis z jednaní ÚOK 15. červen 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 15.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 15.06.2022 od 20:00 hod Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká. (4/5) Předseda sboru posuzovatelů s poradním hlasem Ing P. Tejml Omluven: Pavel Žák Neobdrženy žádné připomínky k zaslanému programu Schváleno

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Odpověď na e-mail Sboru posuzovatelů morčat
 3. Změna řádu na návrh chovatelky Halamové – viz. schůze sboru posuzovatelů
 4. Změna popisu plemene morčat – minipli
 5. Změna popisu barvy morčat violet
 6. Změna popisu barvy morčat levandulová
 7. Generální zasedání EE v Sofii
 8. Krytí vícenákladů za cestu na jednání EE
 9. Adeptské zkoušky na posuzovatele morčat
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz. Schváleno

Ad2) Odpověď na e-mail Sboru posuzovatelů morčat E-mail odeslán 6.6.2022 - zodpovězeny všechny požadované dotazy. Schváleno doplnění Registračního řádu morčat na návrh sboru posuzovatelů morčat. od 1.7.2022 Požadované změny v řádu pro uznání nového plemene nebo barvy morčat budou projednány na další schůzi ÚOK CHHL v srpnu 2022.

Ad3) Změna řádu na návrh chovatelky Halamové – viz. schůze sboru posuzovatelů ÚOK CHHL obdržela zamítavé stanovisko ke změně od sboru posuzovatelů morčat, proto rozhodla, že se navrhovaná změna zamítá.

Ad4) Změna popisu plemene morčat minipli ÚOK CHHL schvaluje změnu popisu plemene morčat Minipli od 01. 07. 2022. Odkaz na popis v PDF

Ad5) Změna popisu barvy morčat violet ÚOK CHHL schvaluje změnu popisu barvy morčat violet od 01. 07. 2022. Odkaz na popis v PDF

Ad6) Změna popisu barvy morčat levandulová ÚOK CHHL schvaluje změnu popisu barvy morčat levandulová od 01. 07. 2022. Odkaz na popis v PDF

Ad7) Zasedání EE v Sofii ÚOK CHHL schvaluje proplacení 2 letenek na zasedání EE v Sofii dle rozpočtu sekce hlodavců.

Ad8) Krytí vícenákladů na jednání EE ÚOK CHHL schvaluje ponechání 50 € delegátům na krytí vícenákladů spojených s cestou na reprezentaci ČR na jednání EE v Konjicu. Zápis z jednání připravila A. Kroftová a bude zveřejněn na rodent.cz

Ad9) Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat ÚOK CHHL vyhlašuje adeptské zkoušky na posuzovatele morčat na čtvrtek 11.8.2022 od 20:00 hodin (test) a po úspěšném složení bude následovat ústní pohovor v pátek (čas bude upřesněn po dohodě s uchazeči) v Toulcově dvoře v Praze při 21. speciální výstavě morčat. Přihlášky ke zkoušce zašlete potvrzené Vaší organizací ČSCH na e-mail uok@rodent.cz do 31.7.2022. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad Stanov ČSCH. Test pro adepta bude obsahovat 20 otázek, 15 Standard a základy chovu, 2 zoohygiena a 3 závazné předpisy ČSCH.

Doporučená literatura ke studiu

Cena přijímacího řízení je 500,- Kč, které je třeba uhradit do 31 07. 2022

Číslo účtu: 135300369/0800, v.s.: 777 + číslo členského průkazu, Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2022 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: uok@rodent.cz

Přihláška ke stažení

Každá otázka bude hodnocena 1 bodem a pro úspěšné složení bude potřeba získat 15 bodů.

Zkušební komise bude jmenována na jednání ÚOK CHHL 11.8.2022

Ad10) Diskuze Rozdělení ÚOK CHHL - nepřísluší sboru posuzovatelů morčat. Nový návrh Stanov ČSCH.

Ad11) Usnesení ÚOK CHHL se usnesla:

 1. Změna řádu na návrh chovatelky Halamové se zamítá.
 2. Změna popisu plemene minipli, barvy levandulová a violet se schvaluje.
 3. Proplacení 2 letenek na generální zasedání EE v Sofii se schvaluje.
 4. Ponechání 50 € oběma zástupcům sekce hlodavců na krytí vícenákladů spojených s cestou na reprezentaci ČR na jednání EE v Konjicu se schvaluje.
 5. Adeptské zkoušky na posuzovatele morčat se vyhlašují na čtvrtek 11.8.2022 a pátek 12.8.2022 v Toulcově dvoře v Praze při 21. speciální výstavě morčat.

Ad12) Závěr Schůze ukončena 15. 6. 2022 v 22:00