Zápis z jednání ÚOK červen 2021

Info-2021

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 10. 6. 2021

 • Jednání svolala: A. Kroftová - jako telekonferenci. Jednání řídil: J. Dobiášovský.
 • Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. M. Čacká, Pavel Žák
 • Host: Ing. P. Tejml
 • Podklady za Sbor posuzovatelů morčat ÚOK CHHL: Ing. Petr Tejml

Jednání bylo zahájeno 18:05.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce
 3. Dřívější úkoly (stav plnění)
 4. Zpráva KK ÚOK CHHL
 5. Výstavní řád - definitivní znění a schválení
 6. Etické zásady chovu - projednání a schválení
 7. Výstavy, zkoušky na adepty a na posuzovatele, termíny, zajištění
 8. Diskuse
 9. Usnesení

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

 • Zapisovatel: M. Čacká
 • Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
 • Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (5-0-0)

Ad 2) Úkoly z Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců

Konference ukládá:

 • ÚOK CHHL průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou souboru xxx.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK – průběžně plněno, úkol trvá dále
 • ÚOK CHHL pověřuje předsedu sboru posuzovatelů potkanů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz – 10. 6. 2021 splněno

Ad 3) Dřívější úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany – 10. 6. 2021 splněno, výstavní řád byl zpracován, odsouhlasen a následně bude do 16. 6. zaslán legislativní komisi
 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz prohášení o zdravotním stavu hlodavců účastnících se výstavy - 10. 6. 2021 odsouhlaseno, splněno. Odkaz na čestné prohlášení ; Odkaz na veterinární potvrzení
 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu/standardu pro morčata i potkany - 10. 6. 2021 registrační řád pro potkany aktualizován

Ad 4) Zpráva KK ÚOK CHHL

 • Řešena jedna stížnost na chovatelku potkanů, řešena domluvou.

Ad 5) Výstavní řád hlodavců

 • Připomínkován a projednán online, schváleno definitivní znění.

Ad 6) Etické zásady chovu

 • Projednány etické zásady chovu a schválen definitivní text.

Ad 7) Výstavy, zkoušky na adepty a na posuzovatele, termíny, zajištění

 • Termín celostátní výstavy Chovatel: 19. 11. - 20. 11. 2021
 • Na CV Chovatel bude probíhat zkouška adeptů na posuzovatele morčat, konkrétní termín a výzva k přihlášení budou zveřejněny k 1. 10. 2021.

Ad 8) Diskuze

 • Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat informovala ÚOK CHHL, že svým členům potvrzují členství formou samolepky na průkazce.
 • Specializovaná organizace chovatelů morčat používá elektronické certifikáty a má online dostupnu databázi aktivních členů.
 • Specializovaná organizace chovatelů potkanů má online dostupnou “živou” databázi členů.
 • Informace pro ÚOK ze Sboru posuzovatelů potkanů - Petra Zatočilová ukončila činnost posuzovatele potkanů.
 • Na webu rodent.cz chybí některé telefony posuzovatelů potkanů - prosba o doplnění.
 • Informace ze SOCHM - stížnost CHS U Lapinky nebylo možné řešit, neboť neuhradila členský příspěvek a není již členem.
 • Rozdány úkoly na příště: Připravit rozpočet na rok 2022 Připravit komentáře k novelizaci stanov do 15. 6. - M. Čacká

Ad 9) Usnesení

ÚOK CHHL bere na vědomí:

 • Přednesené zprávy podřízených organizací a KK ÚOK CHHL.

  hlasování (5-0-0)

ÚOK CHHL schvaluje s platností od 01.07.2021:

Výstavní řád hlodavců

Etické zásady chovatele

Registrační řád potkanů

hlasování (5-0-0)

Jednání bylo ukončeno ve 20:00.