Zápis z jednání KK květen 2020

Info-2020

 

Jednání svolala: Miroslava Zelenková

Jednání řídila: Miroslava Zelenková

Datum a místo konání: 30. 5. 2020 v Praze

Přítomni KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Mgr. Lenka Kovářová, DiS., Miroslava Zelenková

Program schůze:

  1. Zahájení, schválení programu schůze

  2. Projednání stížnosti na chovatelku potkanů

  3. Usnesení

  4. Závěr

  5. Zahájení-schůze a schválení programu

Zapisovatel: Ing. Barbora Belešová

Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK KK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (3-0-0)

  1. Projednání stížnosti na chovatelku potkanů

Vzhledem k nutnosti zachovat pravidla GDPR je následující část zápisu anonymizována, neboť obsahuje osobní údaje stěžovatelů a chovatelky, na kterou byla stížnost podána.

Dne 6. 3. 2020 byla na adresu Českého svazu chovatelů doručena stížnost na člena SO chovatelů potkanů (dále jen „SOCHP“), která je pobočným spolkem ČSCH. Stížnost byla určena k rukám Ústřední odborné komisi chovatelů hlodavců (dále jen „ÚOK CHHL“), orgánu řídícímu činnost SOCHP. Součástí stížnosti byly výpovědi deseti osob formou čestných prohlášení a zahrnujících i různé doklady o provedených vyšetřeních, veterinární zprávy jednotlivých zvířat atd.

Stížnost byla předána kontrolní komisi SOCHP, která by se měla v první instanci stížnosti na člena SOCHP věnovat. Vzhledem k tomu, že mezi členy KK SOCHP jsou chovatelé aktivně spolupracující s danou chovatelkou, KK SOCHP požádala KK ÚOK CHHL o dořešení stížnosti na jejich úrovni, aby tak eliminovali možnost, že by řešení stížnosti mohlo být z jejich strany podjaté.

Prošetřením stížnosti byla za KK ÚOK CHHL pověřena Miroslava Zelenková, která je zcela bez vazeb na danou chovatelku. Pí Zelenková vyzvala chovatelku k vyjádření se k celé záležitosti a umožnila jí nahlédnout do kompletní stížnosti včetně zaslaných podkladů.

Na základě podkladů ve stížnosti, písemného vyjádření chovatelky a vyjádření dalších osob bylo konstatováno, že byť nelze vše přičíst na vrub chovatelce, některé problémy a situace zapříčinila svým jednáním či naopak nedostatkem vhodného jednání ze své strany. KK ÚOK CHHL tedy důrazně doporučila chovatelce dodržet opatření uvedená v usnesení a zároveň ji upozornila, že pokud nebude jejích doporučení dbát, může proti ní být vyvoláno kárné řízení.

  1. Usnesení

Vzhledem k výše uvedenému KK ÚOK CHHL chovatelce ukládá následující opatření:

- Omezit počet chovaných zvířat na takový, ve kterém jim může bez pochyb poskytnout jak dostatečný welfare, tak dodržet zoohygienické podmínky chovu, mohla se jim věnovat a lépe sledovat zdravotní stav jednotlivých zvířat, aby nedocházelo k případům, kdy něco přehlédne nebo zjistí na poslední chvíli.

- Omezit fluktuace zvířat v prostorách chovu, nebrala si zvířata na dočasný pobyt v převýchově a zaměřila svou činnost v této oblasti spíše na poradenství.

- Veškerá zvířata odcházející od ní předávat s patřičnými dokumenty (PP nebo VP) a pouze na základě předávacího protokolu, kde jak ona, tak člověk přebírající zvíře potvrdí písemně zdravotní stav předávaného zvířete. A pokud možno, zvířata předávat přímo novým majitelům a nevyužívat služeb převozníků.

- Dbát na lepší komunikaci s majiteli zvířat, neztrácet jejich majetek a nezapomínat je informovat o všech skutečnostech, o kterých by měli být informováni. Písemně je informovat o možných komplikacích vyplývajících z postupů, na kterých majitelé trvají, a ideálně si nechat od nich potvrdit, že jsou si vědomi rizik. Dodržovat závazky plynoucí ze slibů finanční spoluúčasti na léčbě zvířat apod.

- Nepředávat zvířata méně jak 14 dnů po doléčení antibiotiky, nepředávat zvířata v léčbě nebo s projevy nemocí, a to ani v případech, kdy se jedná o dlouhodobě domluvené převozy apod.

- Provádět pravidelné veterinární kontroly chovu a to včetně bakteriologických a virologických rozborů, veškeré zdravotní problémy řádně řešit s veterináři a antibiotika podávat pouze takové, která jí byla veterináři výslovně předepsána.

- Nepodávat jiným osobám rady veterinárního charakteru, tedy nad rámec běžných rad týkajících se péče o nemocné zvíře. Rovněž by měla ponechat diagnostiku na veterinářích.

- Konzultovat všechny své vrhy (ať už splňují podmínky pro vydání PP či nikoliv) se sborem posuzovatelů potkanů, aby předešla dalším pomluvám týkajících se jejího chovu.

- Dbát celkově na své dobré jméno a dobré jméno organizace, vždy jednat tak, aby organizaci nepoškozovala.

  1. Závěr

Schůze byla ukončena poděkováním přítomným v 9:25 hod.