Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020

Info-2020

 

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum a místo konání: 31. 1. 2020 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy
Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká
Přítomni KK ÚOK CHHL: Lenka Kovářová
Delegáti Specializovaných organizací ČSCH:
Specializovaná organizace chovatelů morčat - Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková
Specializovaná organizace chovatelů potkanů - Petra Koťátková, Věra Rožníčková
Delegáti okresních organizací ČSCH:
Rychnov nad Kněžnou - Jiří Dobiášovský
Chrudim - Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Děčín - Luděk Smejkal (přítomen od 17:37)
Hosté:
Pavel Žák – kandidát na člena ÚOK CHHL

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Kontrola usnesení z minulé konference

 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL

 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

 6. Zpráva kontrolní komise odbornosti

 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

 8. Doplňkové volby do ÚOK CHHL

 9. Zpráva mandátové, volební a návrhové komise

 10. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021

 11. Diskuze

 12. Usnesení

 13. Diskuze

 14. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení
Mandátová: Markéta Čacká, Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Volební a návrhová: Andrea Kroftová, Lenka Kovářová, Jiří Dobiášovský
Zapisovatel: Jiří Dobiášovský
Ověřovatelé: Všichni přítomní delegáti a členové ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL.
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Schváleno: (všichni přítomní pro)

Ad 2) Schválení programu
Dobiášovský navrhuje rozšíření bodu 11) Projednání a schválení nového organizačního řádu sekce hlodavců. V ÚOK CHHL bylo projednáno a schváleno 12.1.2020
Schváleno: (27-0-0)

Ad 3) Kontrola usnesení z ústřední konference sekce hlodavců 2019
Konference 2019 ukládá:

ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech – splněno, seznam předložen a bude zaslán *.pdf na uok@rodent.cz a kkuok@rodent.cz
Splněno. Vznikly nové „okresní“ sekce hlodavců – Chrudim, Praha západ

ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti
Splněno. – VH neschválila organizační řád – přesto jsme na tom pracovali. Viz doplněný bod programu.

ÚOK CHHL tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHHL, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové.
Splněno. ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 uzavřela kauzu. Detaily jsou na rodent.cz.

Tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků.
Nesplněno, dodavatel programu požádán o změnu - nerealizováno

ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019. Splněno. Podrobnosti o výstavě byly v časopise Chovatel.
Schváleno: (27-0-0)

17:37 příchod pana Smejkala

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
Informace o proběhlých schůzích: Zápisy jsou na rodent.cz
Informace o proběhlých výstavách, poděkování Elišce Poláčkové a Adéle Zdráhalové za zajištění občerstvení na výstavě v Lysé a Petrovi Tejmlovi za věnování medailí EE na tuto výstavu.

Ad 5) Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů:
Morčata – info Andrea Kroftová – odvody peněz viz příloha1 - Výkaz odvedených plateb
Potkani – info Věra Rožníčková – odvody peněz viz příloha2 - Výkaz odvedených plateb
Schváleno: (27-0-4)

Ad 6) Zpráva kontrolní komise odbornosti CHHL
Komise neřešila žádné nové stížnosti. Informovala o ukončení kárného řízení s A. Raušovou.

Ad 7) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
Viz. info-2019

Ad 8, 9) Doplňkové volby do ÚOK CHHL
Zpráva mandátové komise

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:
7 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů morčat
2 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů potkanů
8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.
4 hlasů delegát Okresní organizace Děčín
10 hlasů delegát Okresní organizace Chrudim

Bylo rozdáno 5 volebních lístků z celkového počtu 5 volebních lístků. Celkem 31 hlasů z 31 hlasů. Nadpoloviční většina je 16 hlasů.
Zvolen bude ten, kdo dostane 16 a více hlasů.

Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti hlodavců je usnášení schopná.
Navržena volba aklamací.
Schváleno: (31-0-0)

Představení kandidátů pro volby do ÚOK CHHL
O funkci člena ÚOK CHHL se ucházel 1 kandidát Pavel Žák doporučen Okresní organizací Praha západ
Schválení volebního řádu a způsobu volby. Schváleno (31-0-0)
Volba člena ÚOK CHHL probíhala dle schváleného Volebního řádu ČSCH a způsobu hlasování.

Volby do ÚOK – zpráva volební komise
Pavel Žák byl zvolen za člena ÚOK CHHL.
Schváleno (31-0-0)

Ad 10) Návrh rozpočtu na rok 2021
Nejasné zaúčtování některých položek v účetnictví roku 2019. ÚOK CHHL navrhuje rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020. Plánované výdaje zvýšit o cca 5 – 10 tisíc Kč na úpravu softwarů.
Schváleno (31-0-0). Rozpočet na rok 2020, návrh Rozpočet na rok 2021

Ad 11) Organizační řád sekce hlodavců a diskuze k projednávaným bodům
ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006
Přečten celý Organizačního řádu sekce hlodavců, následovala diskuze, zodpovězení dotazů a schválení.
Schváleno: (27-0-4)

Ad 12) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce hlodavců

VZALA NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)

SCHVALUJE
přednesené zprávy a informace
proplacení části nákladů na školení a dopravu do Varšavy třem nejaktivnějším posuzovatelům morčat – Kroftová, Vítková, Kytner z rozpočtu sekce dle usnesení ÚOK CHHL ze dne 12.1.2020
výsledky voleb člena ÚOK CHHL
novelizovaný organizační řád sekce hlodavců 
Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH .
návrh rozpočtu na rok 2021

POVĚŘUJE
Andreu Kroftovou zastupováním ČSCH z.s. a České republiky na jednáních EE v sekci morčat.
Petru Koťátkovou a tajemnici sekce jednáním na zasedáních UVV ČSCH o změně stanov – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství

UKLÁDÁ
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK.
ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz
ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů
Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace
Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (31-0-0)

 

Ad 13) Obecná diskuze
diskutovány chovatelské problémy – saténová morčata, online databáze členů – přístup pro předsedy SO, úprava SW pro přihlašování morčat na výstavu, a další příspěvky do diskuze budou projednány v ÚOK CHHL.

Ad 14) Závěr
A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní