Zápis z jednání ÚOK květen 2019

Info-2019

 

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.5.2019

Jednání svolala: A. Kroftová
Jednání řídil: J. Dobiášovský
Datum konání: 11.5.2019, ČSCH, Maškova 3, Praha
Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. P. Tejml, PhD.
Omluven: Ing. M. Čacká
Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.
Hosté za ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič

Program:
1. Zahájení, schválení programu.
2. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
3. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
4. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Schválena úprava navrženého programu (bod 4 bude projednán jako bod 2) a přítomnost hostů.
1. Zahájení, schválení programu.
2. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
3. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
4. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat
5. Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku.
6. Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové doručené dne 12.9.2018
ÚOK chovatelů hlodavců prostřednictvím tajemnice odbornosti Veroniky Heinzové obdržela stanovisko ÚKK ČSCH ze dne 25. 4. 2019. Na základě tohoto obdrženého stanoviska místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský kontaktoval předsedu ÚKK ČSCH př. Václava Uličného ve věci dalšího postupu řešení, a na jejím základě bylo dohodnuto, že místopředseda ÚOK CHHL Ing. Jiří Dobiášovský bude přítomen na mimořádné schůzi  ÚKK ČSCH dne 6.5.2019 viz. e-mail mimořádná schůze ÚKK ČSCH (příloha č.1).
Zde mu bylo sděleno, že se jedná o stanovisko, ne o nařízení, navíc, jak později zjištěno, bylo vydáno na základě nepřesných a neúplných informací, podaných bývalou tajemnicí ÚOK CHHL paní Lenkou Polákovou-Kadeřábkovou. Další řešení je nyní na KK ÚCHS hlodavců. Bylo doporučeno svolání mimořádné schůze ÚOK CHHL. Se stanoviskem ÚKK ČSCH byla seznámena i KK CHHL.
ÚKK ČSCH byly shledány některé procesní nedostatky, které nemusí mít vliv na dosud trvající porušení povinností ze strany posuzovatelky př. Anety Raušové.
Od 11. 8. 2018 A. Raušová nekomunikovala ohledně nápravy doplnění elektronické plemenné knihy, odmítla podepsat dohodu o provedení práce, na základě které ji měla být vyplacena částka za zaregistrovaná morčata. Bez podepsané dohody nelze částku vyplatit.
Po uložení kárného opatření uhradila na příslušný účet částku 2250,- Kč (vybrané peníze za registrace morčat 2016, 2017). Elektronickou plemennou knihu odmítla zpracovat. V této části se jedná o nesplnění povinností posuzovatelky. Elektronickou plemennou knihu za Anetu Raušovou ke konci roku, aby byla úplná, doplnila A. Kroftová. V lednu 2019 A. Raušová odeslala v řádném termínu poplatek do fondu posuzovatelů 500,- Kč, který byl řádně převeden společně s ostatními poplatky do Fondu posuzovatelů na účet ČSCH v řádném termínu.
Aneta Raušová byla na tuto mimořádnou schůzi přizvána, avšak bez omluvy se nedostavila.
O spolupráci na řešení byl požádán př. JUDr. Michal Danišovič, požadavek přijal.
ÚOK CHHL děkuje př. JUDr. Michalovi Danišovičovi za právní pomoc v tomto případu.

Ad3) Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020
Tajemnice Veronika Heinzová byla požádána o zajištění průběžného čerpání rozpočtu ČSCH, abychom mohli naplánovat rok 2020.

Ad4) Zpráva sboru posuzovatelů morčat
V Rychnově nad Kněžnou proběhly ve spolupráci SO chovatelů morčat s odborem morčat  v Rychnově nad Kněžnou a 2 besedy určené  chovatelské veřejnosti. Školení vedly mezinárodní posuzovatelky Mgr. Bc. Andrea Kroftová a MVDr. Denisa Vítková – zaměřena na prevenci v chovu morčat a výstavnictví  - jak připravit morče na výstavu, co vše může ovlivnit chovatel, výstava COA 2019.
Při 20. Speciální výstavě morčat v Praze proběhne školení posuzovatelů morčat v sobotu od 16:00. Na programu školení budou informace z EE školení + volné téma.
Školení posuzovatelů EE v roce 2020 se bude konat v polské Varšavě.

Ad5) Jmenování zkušební komise pro závěrečnou posuzovatelskou zkoušku
Předsedou zkušební komise pro závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat byl jmenován Petr Tejml, další členové zkušební komise budou jmenováni na dalším zasedání ÚOK před zahájením posuzovatelské zkoušky.

Ad6) Schválení standardu morčat po jazykové korektuře a formálních úpravách.
Od zasedání ÚOK v Rychnově nad  Kněžnou došlo k jazykové korektuře a formálním úpravám standardu morčat.

Ad7) Diskuse
Vydávání šampionátů majitelům morčat - nečlenům ČSCH zpoplatněno částkou 200,- Kč/ks, 50,- Kč z každého vydaného šampionátu odvod do ÚOK.

Ad8) Usnesení Hlasování (4-0-0)
K Bodu 2) ÚOK CHHL se usnesla a rozhodla na základě stanoviska ÚKK ČSCH takto:
1) ÚOK pochybila v tom, že nesvolala mimořádnou schůzi k odvolání A. Raušové, toto se stalo až 11.5.2019, kam se A. Raušová bez omluvy nedostavila.
2) Nerespektování odkladného účinku odvolání – ÚOK CHHL jednala v zájmu všech chovatelů, neboť případné další neodvádění svěřených peněz a neprovádění zápisů do plemenné knihy morčat by způsobilo nové škody ČSCH. To, že zápisy do plemenné knihy A. Raušová provádět nebude uvedla do zápisu při kárném řízení 11.8.208. Žádné nové stanovisko A. Raušová do dnešního dne ÚOK CHHL nesdělila.
3) Jelikož stanoviska obou zúčastněných stran jsou rozdílná, ÚOK CHHL předá na vyžádání veškeré podklady a zápisy k případu rozhodčí komisi.

Vzato na vědomí :
Nová tajemnice odbornosti je Veronika Heinzová.

Pověření :
Petra Koťátková pověřena k prověření možnosti pořádání mezinárodní výstavy potkanů při  výstavě Chovatel v Lysé na Labem 2019

Schválení :
Cestovních náhrad př. Ing. Jiřímu Dobiášovskému za účast na jednání ÚKK ČSCH 6. 5. 2019.  
Cestovních náhrad př. JUDr. Danišovičovi za právní pomoc při účasti na jednáních spojených s řešením kauzy A. Raušové.
Nová verze standardu morčat od 1.7.2019 po korektuře a formálních úpravách
Vydávání šampionátů nečlenům ČSCH ve výši 200 Kč/ks, odvod 50 Kč/ks do ÚOK CHHL.

Ad9) Závěr
Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 13:00
Další plánovaná jednání v pátek 9. 8.2019 8:00, neděli 11.8. ve 12:00 Toulcův Dvůr.
Zapsal: Dobiášovský