Zápis z jednání ÚOK srpen 2018

Info-2018

 

Veřejná část zápisu ze schůze ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 11. 8. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 11.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 16:00

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Tejml

Omluven: M. Čacká, P. Koťátková

Hosté: A. Raušová, A. Prikrtová, L. Fuksová, D. Vítková, E. Bednárová, E. Levá,

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat

4) Usnesení

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválen navržený program a schválena přítomnost hostů (3/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem byl zvolen Jiří Dobiášovský ověřovateli všichni přítomní členové ÚOK (3/0/0)


**Ad 3) Dlouhodobé neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové

**

ÚOK projednala navržené kárné opatření.


Ad 4) Výpis z usnesení ÚOK:

Ústřední odborná komise je oprávněna dle stanov:

§32 odst. 2 řídit činnost plemenných knih a tudíž je oprávněna po posuzovatelce morčat vyžadovat zápis informací z Průkazu Původu do Excel tabulky, tak jako to činí ostatní posuzovatelé.

§32 odst. 2 Ustavovat Sbory posuzovatelů a standardové komise jako odborné orgány pro standardy a posuzování zvířat, které v této oblasti schvalují závazné směrnice.

Dle §3 kárného řádu ČSCH je ústřední odborná komise kárným orgánem I.stupně ve věcech posuzovatelů.

ÚOK tímto svým usnesením dle §4 kárného řádu dočasně zastavuje na dobu 1 roku Bc. Anetě Raušové, posuzovatelskou činnost. Posuzovatelka má pozastavenou činnost ode dne 12. 8. 2018.

Usnesení bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Na WEBu bude uveřejněn pouze tento výpis.

Schváleno (3,0,0)

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní členové ÚOK CHMH