Zápis z jednání ÚOK březen 2018

Info-2018

 

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 24.3.2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 24.3.2018, Rychnov nad Kněžnou, Penzion U Zvonu - salonek

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský,

Omluven: P. Tejml, Tereza Čulíková (tajemnice ÚOK CHMH)

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Konference odbornosti 20. 5. 2018
 5. Jmenování zkušební komise přijímací zkoušku pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat
 6. Rozpočet 2017 a 2018, výhled na rok 2019
 7. Zpráva ze Specializovaných organizací
 8. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
 9. Pověření a výše poplatků pro rok 2018 a 2019
 10. Diskuse
 11. Usnesení ÚOK CHMH
 12. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu (4/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní členové ÚOK (4/0/0)

Ad 3) Kontrola usnesení z minulého jednání

ÚOK CHMH pověřila:

M. Čackou zpracováním návrhů posuzovatelských průkazů pro morčata a potkany – splněno, návrhy zaslány mailem.

Nutné doplnit data od jednotlivých posuzovatelů, abychom mohli nechat kartové průkazy vyrobit. Posuzovatelé zašlou podklady M. Čacké do 30.4.2018.

J. Dobiášovského pověřila jednáním s O. Výškem za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs. O. Výšek sdělil, že nemá problém s předáním šampionátů a certifikátů k dalšímu využití. ÚOK navrhla vypracování nových vzorů šampionátů a certifikátů chs. Denisa Vítková navrhla oslovení chovatelky Lucie Kaššové. Cílem je zjednodušení agendy šampionátů a certifikátů. Do doby zpracování a schválení nových návrhů budou užívány šampionáty a certifikáty v původní verzi.

Petra Tejmla zpracováním přehledu školení, školitelů a účastníků školení za rok 2016 a 2017, aby jim mohla být z fondu posuzovatelů vyplacena odměna ve výši 500,- Kč za každé školení, splněno. A. Kroftová předala žádost k proplacení prostřednictvím tajemnice na sekretariát ČSCH k proplacení.

Čerpání rozpočtu za rok 2017 – aktuální data nemáme k dispozici, zajistí Tereza Čulíková popř. nová tajemnice Lenka Poláková Kadeřábková, úkol trvá

Ad 4) Konference odbornosti 20.5.2018

ÚOK doporučuje kandidáty navržené SOCHM a SOCHP do ÚOK CHMH a KK CHMH.

Dle sdělení Denisy Vítkové, J. Krobot kandidovat na člena ÚOK nebude.

 • ÚOK: Krobot, Kroftová, Tejml, Koťátková, Máčiková, Čacká
 • KK ÚOK: Moser, Belešová, Kovářová

ÚOK CHMH doporučuje Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Věru Rožníčkovou a Andreu Kroftovou jako kandidáty na Valnou hromadu ČSCH.

Ad 5) Jmenování zkušební komise přijímací zkoušku pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat

ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro přijímací zkoušku pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat, která se bude konat v termínu 19. speciální výstavy morčat (10. – 12. 8. 2018 v Toulcově dvoře v Praze). Do 30. června 2018 budou zveřejněny podmínky pro adeptskou zkoušku a do 31.7. 2018 bude probíhat přihlašování k oběma zkouškám. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem do 5.8.2018.

Předsedou zkušební komise jmenován Petr Tejml, členy zkušební komise Denisa Vítková, Eva Bednárová, a Andrea Kroftová. Člen ÚOK bude doplněn po konferenci odbornosti, která proběhne v neděli 20.5.2018.

Ad 6) Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na 2018, výhled 2019
čerpání rozpočtu rok 2017 – aktuální data nemáme k dispozici, zajistí Tereza Čulíková popř. nová tajemnice Lenka Poláková Kadeřábková

v roce 2017 zakoupeno 100 misek na výstavy ceně 2 650,- Kč

zakoupeny rámečky na ocenění bronzových a stříbrných chovatelský stanic

rozpočet na rok 2018 sestaven ve stejné výši jako v roce 2017

rozpočet na rok 2019 – plánováno navýšení s ohledem na konání Evropské výstavy morčat v Lysé nad Labem

Ad 7) Zpráva ze Specializovaných organizací

Obě specializované organizace jsou již zapsány do spolkového rejstříku.

SOCHM požádala prostřednictvím hlavního spolku o zapsání 2 členů statutárního orgánu – pokladní (Miroslava Ondříčková) a jednatelka (Jirka Kolarovská), u kterých došlo ke změně. Dále byla zapsána tříčlenná kontrolní komise (Josef Krobot, Jiří Kytner) v čele s předsedkyní (Denisou Vítkovou) s dnem vzniku funkce 7.1.2018.

Členská schůze SOCHM navrhla kandidáty do

 • ÚOK: Krobot, Kroftová, Tejml
 • KK ÚOK: Moser

Členská schůze SOCHM navrhla Jiřího Dobiášovského a Andreu Kroftovou jako kandidáty na Valnou hromadu ČSCH.

SOCHM pověřena vybíráním poplatků pro ÚOK CHMH upozornila ÚOK CHMH na pozdní úhradu členského příspěvku a poplatku do fondu posuzovatelů u Lenky Fuksové, pozdní úhradu poplatku do fondu posuzovatelů u Anety Raušové a pozdní úhradu adeptského poplatku u Milana Škody.

SOCHP – po volbách pracuje výbor a KK ve stejném složení jako před volbami.

Ad 8) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů morčat
a) Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat  7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková), 9.4.2017 For Pets Praha - Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová), Petr Tejml, 24.6.2017 Lučenec - anglický a americký crested (Andrea Kroftová), 12.8.2017 - 18. Speciální výstava morčat - Andrea Kroftová (bezsrstá plemena), 18.11.2017 Petr Tejml (dlouhosrstá plemena s rovnou srstí)

b) Aktualizace standardu

 • aktualizován posuzovací lístek se jménem morčete

 • sjednocení zápisu barev u vícebarevných morčat

 • úprava pozic: 4, 5 a 6 pro vícebarevná morčata

 • změna u posuzovaní barvy u baldwina

Předsedovi Sboru posuzovatelů morčat byly oznámeny nedostatky v plemenné knize,
které souvisí s neodevzdáním podkladů a vybraných peněz za registrace Bc. Anetou Raušovou.
Jedná se o nedoplatek registrací za rok 2016 a 2017 (za předpokladu registrací 80x30,- Kč = 2400,- Kč,
neodevzdané PP do plemenné knihy 30 PP za rok 2016, 50 PP za rok 2017 a nezapsání PP do excelového přehledu.
Předseda Sboru posuzovatelů Ing. Petr Tejml postupuje UOK nedostatky u Anety Raušové k řešení a zahájení příslušných kroků.
Vzhledem k tomu, že Aneta Raušová je předsedkyní KK ÚOK CHMH, bude celá záležitost předána k řešení ÚKK ČSCH.

Lenka Fuksová – nedodala část PP do plemenné knihy. Vyzvána k doplnění.

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

 1. Proběhlo školení pro adepty na posuzovatele potkanů 9.12.2017 v Brně Posuzování barev a barevných efektů, školení provedla Ing. Markéta Čacká. Školení, které mělo proběhnout 14.10.2017 (Genetika a poradenství chovu), bude s adepty řešeno individuálně pro nestejnou úroveň znalostí adeptů a nutnosti část přednášet v AJ.

 2. Dne 9.12.2017 proběhla schůze sboru posuzovatelů, na které byla předsedou sboru zvolena Ing. Markéta Čacká. Sbor pověřil dozorem nad adepty na posuzovatele potkanů Helenu Hanusovou Lužnou.

 3. Proběhla aktualizace standardu zbarvení a variet potkanů, aktuální verze je platná od 1.1.2018. Byl přidán nový barevný efekt a upraveny některé jazykové nebo faktické drobnosti.

Ad9) Pověření a výše poplatků pro rok 2018 a 2019 - všichni pro (4/0/0)
Výše odváděných poplatků do ÚOK pro rok 2018 a 2019 (mimo členských známek):

 • ÚOK schvaluje poplatek ve výši 500,- Kč za přihlášení k přijímací zkoušce pro adepty na posuzovatele  a k závěrečné posuzovatelské zkoušce

 • ÚOK schvaluje paušální poplatky   pro adepty a posuzovatele a posuzovatele do vzdělávacího fondu  ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní rok, splatné do 31.1. příslušného roku na účet specializovaných organizací, které jsou pověřeny převedením poplatku do 31.3. do ÚOK CHMH. Noví posuzovatelé jsou osvobozeni od placení posuzovatelského poplatku na ten rok, ve kterém úspěšně složili posuzovatelskou zkoušku.

 • ÚOK schvaluje:

Úkon Částka vybíraná SO odvod do ÚOK CHMH
registrace 30,- Kč 5,- Kč
vydání PP 70,- Kč 10,- Kč
certifikát chs 100,- Kč 10,- Kč
změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč
poplatek do fondu (1 adept, 1 posuzovatel) 500,- Kč 500,- Kč
přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) 500,- Kč 500,- Kč
duplikát CAC 50,- Kč 0,- Kč
registrace potkana s PP 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP 90,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč
 • ÚOK pověřuje pro rok 2018 a 2019 Specializovanou základní organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou základní organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Z plateb vyplatí posuzovatele a správce plemenných knih a odvedou srážkovou daň příslušnému finančnímu úřadu. Posuzovatele vyplatí na základě splnění povinností - odevzdání plateb, zápis do evidence (morčata – sdílený excel, potkani – databáze Elza), odevzdání PP do plemenné knihy. Posuzovateli náleží odměna 5,- Kč za každé zaregistrované morče + 5,- Kč za zapsání do sdíleného excelu. V případě, že posuzovatel nesplní do daného termínu své povinnosti, předá Správce plemenné knihy zprávu, který navrhne řešení. Správci plemenné knihy náleží odměna 5,- Kč (1 morče/potkana/křečka registrovaného v daném roce) za vedení tištěné plemenné knihy.

 • Do 15.12. 2018 odvedou SOCHM a SOCHP příslušné poplatky ÚOK v oddělených platbách dle pokynů a vypracují zprávu pro ÚOK CHMH.

 • Výše odvodů do ÚOK pro rok 2018 a 2019: za každé registrované zvíře 5,- Kč, za vydaný certifikát chovatelské stanice 10,- Kč, za vydaný šampionát 10,- Kč a PP 10,- Kč.

 • Správci šampionátů náleží odměna ve výši 5 Kč za zpracování 1 šampionátu. Výplatou 1x ročně pověřeny SO.

Ad 10) Diskuse

místo konání BSES 2019

podlážky na BSES 2019 – 100 ks (pro klece bez podlážek, které jsou uskladněny v Rychnově nad Kněžnou)

převodní tabulka pro nové názvy barev a kreseb – jednotné uvádění v PP, nyní každý píše jinak

na titulní stranu ÚOK CHMH - proklik na potkaní rodent

Ad 11) Usnesení ÚOK CHMH

ÚOK CHMH vzala na vědomí:

 • zprávu ze specializovaných organizací

 • zprávu o činnosti sboru posuzovatelů morčat

 • zprávu o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

ÚOK CHMH pověřila:

 • Denisu Vítkovou jednáním ohledně nových návrhů certifikátů a šampionátů

 • Specializovanou základní organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou základní organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Z plateb vyplatí posuzovatele, správce plemenných knih a odvedou srážkovou daň příslušnému finančnímu úřadu. Posuzovatele vyplatí na základě splnění povinností - odevzdání plateb, zápis do evidence (morčata – sdílený excel), odevzdání PP do plemenné knihy. Posuzovateli morčat náleží odměna 5,- Kč za každé zaregistrované morče + 5,- Kč za zapsání do sdíleného excelu. Posuzovateli potkanů náleží odměna 5,- Kč za každého zaregistrovaného potkana + 5,- Kč za kontrolu správného zápisu v databázi Elza. V případě, že posuzovatel nesplní do daného termínu své povinnosti, předá Správce plemenné knihy zprávu předsedovi sboru posuzovatelů morčat/potkanů, který navrhne řešení. Správci plemenné knihy náleží odměna 5,- Kč (1 morče/potkana/křečka registrovaného v daném roce) za vedení tištěné plemenné knihy.

 • Terezu Čulíkovou, popř. novou tajemnici odbornosti aktualizovat seznam SO a ZO se sekcí drobných hlodavců

 • Markétu Čackou zadáním plastových posuzovatelských karet do výroby

 • Andreu Kroftovu připravením převodní tabulky pro nové názvy barev a kreseb – jednotné uvádění v PP, nyní každý píše jinak

 • J. Dobiášovského umístěním prokliku na potkani.rodent na titulní stranu rodent.cz

ÚOK CHMH schválila:

 • Zapisovatele a ověřovatele zápisu

 • Návrhy posuzovatelských průkazů a schválení jejich výroby (plastové karty)

 • Výše odměn pro posuzovatele a správce plemenných knih pro rok 2018 a 2019

 • Výši odváděných poplatků do ÚOK pro rok 2018 a 2019

 • Vyplacení odměn školitelům a posuzovatelům, kteří školili adepty v rámci přípravy na k posuzovatelské zkoušce od roku 2015 dosud.


Ad11) V 21:40 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní členové ÚOK CHMH