Zápis z jednání KK ÚOK srpen 2018

Info-2018

 

Zápis z mimořádné schůze KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 12.8.2018

Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová

Datum konání: 12.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 17:00

Přítomni KK ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová

Omluven: R. Machová

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Přehodnocení usnesení kárného opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat

4) Usnesení

Ad1) Zahájení, schválení programu

Schválen navržený program (2/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelem byla zvolena Barbora Belešová, ověřovateli všichni přítomní členové KK ÚOK (2/0/0)

Ad 3) Přehodnocení usnesení kárného opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat Anety Raušové

KK ÚOK přehodnotilo na základě předaných podkladů a zápisů z jednotlivých jednání ÚOK týkajících se neplnění povinností posuzovatelky Anety Raušové.

4) Usnesení KK ÚOK

KK ÚOK se usnesla, že souhlasí s usnesením ÚOK a souhlasí s pozastavením posuzovatelské činnosti Anety Raušové k datu 12.8.2018.

Schváleno (2,0,0)

Zapsala: Barbora Belešová
Kontrola zápisu: všichni přítomní členové KK ÚOK CHMH