Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 20.5.2018

Info-2018

 

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

konané dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 20. 5. 2018 12:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský

Přítomni KK ÚOK CHMH: Radka Machová

Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: Miroslava Ondříčková, Pavla Bednářová, Věra Rožníčková

Delegáti okresních organizací ČSCH: J. Dobiášovský

Tajemník ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců: Lenka Poláková Kadeřábková

Kandidáti: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Barbora Belešová, Lenka Kovářová

Program konference:

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

 4. Zpráva mandátové komise

 5. Kontrola usnesení z minulé konference

 6. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH

 7. Rozpočet na rok 2019

 8. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

 9. Zpráva kontrolní komise odbornosti

 10. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

 11. Představení kandidátů pro volby do ÚOK

 12. Schválení volebního řádu

 13. Volby do ÚOK

 14. Diskuze

 15. Usnesení

 16. Diskuse

 17. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválena úprava navrženého programu.

Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní.

Hlasování: vizuálně všichni pro

Ad 3) Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

Mandátová komise návrhy: Pavla Bednářová, Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Volební komise návrhy: Pavla Bednářová, Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Návrhová komise návrhy: Petr Tejml, Markéta Čacká, Petra Koťátková

Mandátová a volební komise byly sloučeny a zvoleny ve složení: předsedkyně Pavla Bednářová, členové – Miroslava Ondříčková, Věra Rožníčková

Návrhová komise zvolena ve složení: předseda Petr Tejml, členové Markéta Čacká, Petra Koťátková

Hlasování: vizuálně všichni pro.

Ad 4) Zpráva mandátové komise

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:

11 hlasů delegáti Specializované organizace chovatelů morčat

4 hlasy delegáti Specializované organizace chovatelů potkanů

8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.

4 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Bylo rozdáno 23 volebních lístků z celkového počtu 27 volebních lístků. Delegát za okres Děčín se nedostavil.

Nadpoloviční většina je 12.

Zvolen bude ten, kdo dostane 12 a více hlasů.

Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců je usnášení schopná.

Ad 5) Kontrola usnesení z minulého jednání

ukládá ÚOK ČSCH CHMH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců - splněno

 1. ukládá ÚOK revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK – úkol trvá

 2. doporučuje KK ÚOK spolupracovat s majetkovou komisí ÚVV ČSCH při inventarizaci majetku – úkol trvá

 3. doporučuje KK ÚOK předložit plán kontrol 2017 do konce 4/2017 – pro zajištění podkladů pro kontroly – nesplněno

 4. ukládá ÚOK novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH – v přípravě

 5. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE – splněno

 6. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017 – splněno

 7. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR – splněno

Ad 6) Zpráva o činnosti ÚOK CHMH

Předneseny zprávy:

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25. 3. 2017

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 12. 8. 2017

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 24. 3. 2018

Zápis z mimořádného jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Ad 7) Rozpočet na rok 2019

Rozpočet sestaven ve stejné výši jako na rok 2018. Očekávané navýšení s ohledem na Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem bude řešeno s ÚVV ČSCH.

Ad 8) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

Morčata

 • Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat  7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková), 9.4.2017 For Pets Praha - Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová), Petr Tejml, 24.6.2017 Lučenec - anglický a americký crested (Andrea Kroftová), 12.8.2017 - 18. Speciální výstava morčat - Andrea Kroftová (bezsrstá plemena), 18.11.2017 Petr Tejml (dlouhosrstá plemena s rovnou srstí)

 • Aktualizace standardu

  aktualizován posuzovací lístek se jménem morčete

  sjednocení zápisu barev u vícebarevných morčat

  úprava pozic: 4, 5 a 6 pro vícebarevná morčata

  změna u posuzovaní barvy u baldwina

 • Předsedovi Sboru posuzovatelů morčat byly oznámeny nedostatky v plemenné knize, které souvisí s neodevzdáním podkladů a vybraných peněz za registrace Bc. Anetou Raušovou. Jedná se o nedoplatek registrací za rok 2016 a 2017 (za předpokladu registrací 80x30,- Kč = 2400,- Kč, neodevzdané PP do plemenné knihy 30 PP za rok 2016, 50 PP za rok 2017 a nezapsání PP do excelového přehledu. 
  Předseda Sboru posuzovatelů Ing. Petr Tejml postupuje UOK nedostatky u Anety Raušové k řešení a zahájení příslušných kroků.

 • Lenka Fuksová – nedodala část PP do plemenné knihy. Vyzvána k doplnění.

 

Potkani

 • Proběhlo školení pro adepty na posuzovatele potkanů 9. 12. 2017 v Brně. Posuzování barev a barevných efektů, školení provedla Ing. Markéta Čacká. Školení, které mělo proběhnout 14. 10. 2017 (Genetika a poradenství chovu), bude s adepty řešeno individuálně pro nestejnou úroveň znalostí adeptů a nutnosti část přednášet v AJ.

 • Dne 9. 12. 2017 proběhla schůze sboru posuzovatelů, na které byla předsedou sboru zvolena Ing. Markéta Čacká. Sbor pověřil dozorem nad adepty na posuzovatele potkanů Helenu Hanusovou Lužnou.

 • Proběhla aktualizace Standardu zbarvení a variet potkanů, aktuální verze je platná od 1.1.2018. Byl přidán nový barevný efekt a upraveny některé jazykové nebo faktické drobnosti.

Ad 9) Zpráva kontrolní komise odbornosti
Předsedkyně kontrolní komise ÚOK Aneta Raušová poslala
v pátek 18. května 2018 v 9:18 emailem na tajemnici Lenku Polákovou Kadeřábkovou <polakova.kaderabkova@cschdz.eu> zprávu viz citace: “Dobrý den, v příloze zasílám zprávu kontrolní komise, přiložte ji prosím k ostatním přílohám pozvánky na konferenci delegátů odbornosti, až ji budete rozesílat, díky. S pozdravem Aneta Raušová, předsedkyně KK ÚOK CHMH“.
Vzhledem k tomu, že zpráva KK ÚOK přišla pouhých 50 hodin před začátkem jednání, byli všichni přítomní s obsahem zprávy seznámeni na místě.
Ke zprávě se vyjádřila členka KK ÚOK CHMH Radka Machová i bývalá členka KK ÚOK CHMH Michaela Králíčková. Ani jedna z členek KK ÚOK CHMH o zprávě nevěděla. Předsedkyně s nimi od ledna 2017 nekomunikovala. Členky KK se zprávou nesouhlasí, protože tvrzení v ní uvedená se nezakládají na pravdě.
Se zprávou nesouhlasí ani ÚOK, veškeré žádané doklady byly Anetě Raušové předloženy. Doložitelné e-mailovou korespondencí.

Ad 10) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)

Seznámení s obsahem zápisu sekce morčat EE, které proběhlo v maďarském Egeru 26. 5. 2017. Zveřejněn na www.rodent.cz.

Hovořeno také o zasedání sekce morčat, které proběhlo v Dánsku 9. – 13. 5. 2018. Zápis bude přeložen po zpracování oficiálního zápisu z jednání.

Ad 11) Představení kandidátů pro volby do ÚOK a KK
O funkce v ÚOK se ucházelo 5 kandidátů a o funkce v KK ÚOK 2 kandidáti.

 • Kandidáti do ÚOK CHMH - Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková

 • kandidáti do KK ÚOK CHMH - Barbora Belešová, Lenka Kovářová

Ad 12) Schválení volebního řádu
Volby probíhaly dle schváleného Volebního řádu ČSCH. Volba byla tajná.
Všichni pro (23-0-0)

Ad 13) Volby do ÚOK

Zvolen bude ten, kdo dostane 12 a více hlasů. Byla zvolena pětičlenná ÚOK CHMH.

Andrea Kroftová (23 hlasů), Petr Tejml (21 hlasů), Markéta Čacká (23 hlasů), Jiří Dobiášovský (23 hlasů), Petra Koťátková (23 hlasů)

Byla zvolena dvoučlenná KK ÚOK CHMH.

Barbora Belešová (23 hlasů), Lenka Kovářová (23 hlasů)

krátká přestávka (proběhly schůze nové ÚOK CHMH a KK ÚOK CHMH)

ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

Na pozice do KK ÚOK byly pouze 2 kandidáti.

KK ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHMH

Kontrolní komise kooptovala Radku Machovou jako členku KK ÚOK CHMH do následující konference, kde proběhnou doplňkové volby.

Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH

Ad 14) Diskuze

Navýšení rozpočtu s ohledem na plánovanou Evropskou výstavu morčat v Lysé nad Labem - výroba lehkých podlážek ke klecím pro morčata (400 děr = 80 klecí/80 podlážek)

Ad 15) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce morčat a jiných drobných hlodavců

SCHVALUJE

 • přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)

 • výsledky voleb

  ÚOK CHMH bude pracovat ve složení:

  Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
  Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
  Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
  Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
  Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

  Kontrolní komise bude pracovat ve složení:
  Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
  Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHMH
  Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH do dalších voleb

 • změnu názvu sekce ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na ÚOK chovatelů hlodavců

 • účast 3 posuzovatelů na školení EE v roce 2019, financování bude zajištěno dle schváleného rozpočtu sekce (konkrétní volba je v kompetenci ÚOK podle metodiky pro účast na školeních pořádaných EE)

 • Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Věru Rožníčkovou a Andreu Kroftovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH

  POVĚŘUJE

 • Petru Koťátkovou zahájením jednání na jednáních UVV ČSCH – změnu výpočtu podpory reprezentaci drobných hlodavců na výstavách v zahraničí. (Kamionová doprava morčat na výstavy EE není možná)

 • Petru Koťátkovou a tajemnici sekce Lenku Polákovou Kadeřábkovou zahájením jednání na zasedáních UVV ČSCH – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství

 • pověřuje stálého delegáta v EE komunikací ohledně Evropské výstavy morčat (BSES 2019)

  UKLÁDÁ

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech

 • ÚOK CHMH po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti

 • ÚOK CHMH tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHMH, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové

 • tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků

 • ÚOK CHK jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem v termínu 15. – 17. listopadu 2019 – Lysá nad Labem

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019

 • ÚOK CHMH a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy

  BERE NA VĚDOMÍ

 • příspěvky v diskusi

  Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (23-0-0)

Ad 16) Závěr

A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 15:40 hodin jednání ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní