Zápis z jednání ÚOK srpen 2017

Info-2017

 

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 12.8.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 12.8.2017, Toulcův dvůr

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Jednání bylo zahájeno v 9:00.

Schválen doplněný program (5/0/0)

 1. Zahájení, schválení programu

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 3. Kontrola usnesení z minulého jednání

 4. Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017

 5. Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na 2018

 6. Zpráva ze specializovaných organizací

 7. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

 8. Zpráva KK CHMH

 9. Přestávka a diskuse

 10. Zpráva z jednání zkušební komise pro závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat

 11. Usnesení

 12. Závěr

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský (5/0/0)

Ad 3) Kontrola usnesení z minulého jednání

ÚOK CHMH pověřila:

M. Čackou zpracováním návrhů posuzovatelských průkazů pro morčata a potkany – splněno, tajemnicí doporučeno počkat s vydáním nových listin do Valné hromady, kdy se bude schvalovat výklad stanov a bude přesně znám název ÚCHK

J. Dobiášovského pověřila jednáním s O. Výškem za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs – v jednání

Ad 4) Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017

ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat.

Předsedou zkušební komise byl jmenován Petr Tejml, členy zkušební komise Denisa Vítková a Andrea Kroftová. Za ÚOK CHMH byli přítomni Jiří Dobiášovský a Markéta Čacká.

Závěrečné zkoušky pro posuzovatele potkanů se nekonaly.

Ad 5) Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na 2018

čerpání rozpočtu rok 2017 – aktuální data zajistí tajemnice odbornosti Tereza Čulíková

odbornost potkanů – žádost o zakoupení 100 misek na výstavy ceně 2 650,- Kč

nákup rámečků na ocenění bronzových a stříbrných chovatelský stanic

zadání výroby ocenění pro zlaté, platinové a diamantové chs firmě Sporforte Poděbrady

rozpočet na rok 2018 sestaven ve stejné výši jako v roce 2017

rozpočet na rok 2019 – plánováno navýšení s ohledem na konání Evropské výstavy morčat v Praze

Ad 6) Zpráva ze Specializovaných organizací

Obě specializované organizace jsou již zapsány do spolkového rejstříku

Ad 7) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů morčat

a) Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat 7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková), 9.4.2017 For Pets Praha - Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová), Petr Tejml, 24.6.2017 Lučenec - anglický a americký crested (Andrea Kroftová), 12.8.2017 - 18. Speciální výstava morčat - Andrea Kroftová (bezsrstá plemena), Petr Tejml

b) Pravidlo pro hodnocení morčat posuzovatelů, kteří vystavují na výstavě, kde zároveň posuzují. Posuzovatel na výstavě, kde posuzuje smí vystavovat morčata, pokud je na výstavu delegováno více posuzovatelů. V tomto případě jsou morčata posuzována jiným posuzovatelem včetně případných rozstřelů. Pokud je posuzovatel na výstavu delegován jako jediný, nesmí vystavovat.

c) Na základě aktivity podle Pravidel pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK MDH doporučeni posuzovatelé: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

a) Školení pro adepty potkanů při speciální výstavě potkanů bylo zrušeno ze závažných organizačních důvodů.

Ad 8) Zpráva KK CHMH

KK odbornosti CHMH dosud nepředložila žádnou písemnou zprávu.

Ad 9) Diskuse

Diskutováno zjednodušení agendy šampionátů a certifikátů od roku 2018

Jednání bylo přerušeno v 10:00 zahájením závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat. Pokračovalo v 10:15.

Ad10) Zpráva z jednání zkušební komise pro závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat 12.8.2017

Závěrečná zkouška adepta nemohla být vykonána z důvodu nesplnění všech povinných požadavků kladených na uchazeče o závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat. Adeptovi bylo doporučeno doplnění požadovaných asistencí u registrací a přihlášení se ke zkoušce v následujícím vypsaném termínu (plánováno na srpen 2018)

Ad 11) Usnesení ÚOK CHMH

ÚOK CHMH vzala na vědomí:
zprávu o činnosti sboru posuzovatelů morčat
zprávu o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

ÚOK CHMH pověřila:

 1. Petra Tejmla zpracováním přehledu školení, školitelů a účastníků školení za rok 2016 a 2017, aby jim mohla být z fondu posuzovatelů vyplacena odměna ve výši 500,- Kč za každé školení

 2. Terezu Čulíkovou zajištěním podkladů – čerpání rozpočtu za rok 2017

ÚOK CHMH schválila:

 1. účast 3 posuzovatelů morčat – Andrey Kroftové, Petra Tejmla, Denisy Vítkové na školení posuzovatelů morčat EE v Dánsku na základě aktivity podle Pravidel pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK

 2. dokoupení 100 misek na krmení, určených pro výstavy potkanů. Budou uskladněny u Heleny Hanusové – Lužné

 3. nákup rámečků na ocenění bronzových a stříbrných chovatelský stanic

 4. zadání výroby ocenění pro zlaté, platinové a diamantové chs firmě Sporforte Poděbrady

 5. rozpočet na rok 2018

Ad12) V 10:45 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová

Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský