Zápis z jednání ÚOK březen 2017

Info-2017

 

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25.3.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 25.3.2017 10:00, Dům chovatelů, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský

Přítomni Sbor posuzovatelů potkanů: Markéta Čacká, Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá

Omluveni: P. Tejml

Program: Jmenování zkušební komise pro přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů.

ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro přijímací zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů na návrh sboru posuzovatelů potkanů.

Předsedkyní zkušební komise byla jmenována Markéta Čacká, členy zkušební komise Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá. Za ÚOK CHMH byl přítomný Jiří Dobiášovský.

Zápis z jednání zkušební komise pro přijímací zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů 25.3.2017

Přítomni členové zkušební komise Sboru posuzovatelů potkanů: Markéta Čacká - předsedkyně, Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá

Přítomni ÚOK CHMH: J. Dobiášovský

25.3.2017 proběhla přijímací zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů.

Dostavilo se 6 žadatelů o adeptství Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková, Blanka Vondráčková a Petra Koťátková.

Podmínky splnilo 5 adeptů: Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková

Zkušební komise navrhuje jejich přijetí na adepta na posuzovatele potkanů.


Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25.3.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 25.3.2017 19:00, salonek restaurace U Zvonu, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský

Přítomní hosté: Josef Krobot – jednatel ZOCHM, Petra Koťátková – jednatelka SOP

Omluveni: P. Tejml

Přítomni KK ÚOK CHMH: Aneta Raušová

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.

 2. Kontrola usnesení z minulé schůze ÚOK CHMH 4.12.2016

 3. Konference odbornosti 21.1.2017 – rozplánování úkolů pro rok 2017

 4. Rozpočet 2017 a 2018

 5. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat

 6. Zpráva Sboru posuzovatelů potkanů

 7. Delegování na slavností zasedání ÚVV ČSCH

 8. Zpráva kontrolní komise

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

Ad1) Schválen navržený program (4/0/0)

Ad2) Provedena kontrola úkolů z usnesení minulé schůze ÚOK CHMH 04.12.2016

1) ÚOK pověřuje předsedkyni ÚOK podat žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH – úkol splněn, doloženo zápisem č.1/2017 ze 14. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 31.1.2017 v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze, viz. příloha č.1 (ad9).

2) Od 1.1. 2017 bude na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně. – úkol splněn, posuzovací lístky jsou se jménem již vytištěny popř. je jméno pořadatelem doplňováno do položky poznámka.

3) Od 1.1.2017 platí povinnost pořadatelů výstav posílat výsledky do 1 měsíce správci šampionátů v excelu. Splněno. Směrnice k žádosti o vydání Šampionátu připravena. viz. příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu

4) ÚOK CHMH ukládá sboru posuzovatelů vypracovat pravidla pro účast na Evropských školení posuzovatelů morčat a předložit ÚOK ke schválení. Připraveno. viz. příloha č.3 - Pravidla pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK MDH

Ad3) Konference odbornosti 21.1.2017 – rozplánování úkolů z usnesení na rok 2017 Info 2017

 1. ukládá ÚOK CHMH ČSCH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců – úkol trvá, pověřena tajemnice odbornosti Tereza Čulíková, okresy budou dotázány prostřednictvím elektronické komunikace

 2. ukládá ÚOK CHMH revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK – úkol trvá

 3. ukládá ÚOK CHMHnovelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH – úkol trvá

 4. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE - splněno

 5. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017 - splněno

 6. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR – splněno, EV morčat v ČR je plánována na rok 2019


Ad4) Rozpočet 2017 a 2018
• Navržený rozpočet na rok 2017 schválila VH, která se konala 26.11.2016
• V rozpočtu schváleny funkční paušály dle návrhu ÚV ČSCH, preferována výplata jednou ročně.

Ad5) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů morčat
a) Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat  7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková)

b) Plánovaná školení

8.4.2017 For Pets v Letňanech – Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová)

9.4.2017 For Pets v Letňanech – krátkosrstá morčata se strukturovanou srstí (Petr Tejml)

12.8.2017 v Toulcově dvoře

17.11. nebo 18.11.2017 při výstavě CHOVATEL v Lysé nad Labem

c) Reakce na žádost o vytvoření samostatné kategorie skinny morčat viz. příloha č. 4a - Žádost o vytvoření samostatné kategorie skinny morčat, příloha4b

d) Směrnice k žádosti o vydání Šampionátu viz příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu

e) Sbor posuzovatelů vypracuje do termínu konání 18. speciální výstavy morčat pravidla, za jakých okolností může posuzovatel vystavovat na výstavě, kde posuzuje.

Ad6) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

a) 25.3.2017 proběhla přijímací zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů. Dostavilo se 6 žadatelů o adeptství Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková, Blanka Vondráčková a Petra Koťátková. Podmínky splnilo 5 adeptů: Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková. Zkušební komise Sboru posuzovatelů potkanů navrhuje jejich přijetí za adepty na posuzovatele potkanů. - všichni pro (4/0/0)

b) Plánovaná školení

 1. – 13.8.2017 13. speciální výstava potkanů

c) ÚOK CHMH podporuje snahu o začlenění odbornosti potkanů do EE. Z EE došla zpráva, že rozšíření o odbornost potkanů zatím není plánováno. O této skutečnosti informovala Petra Koťátková.

d) Započata práce na nových vzorech pro potkaní šampionáty.

Ad7) Delegování na slavností zasedání ÚVV ČSCH

Byli navrženi chovatelé v tomto pořadí: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Jiří Dobiášovský a Denisa Vítková - všichni pro (4/0/0)

Ad8) Zpráva KK CHMH

KK odbornosti CHMH dosud nepředložila žádnou písemnou zprávu. Předsedkyně KK byla dotázána, zda chce pokračovat ve funkci. Sdělila, že setrvá ve funkci do voleb v roce 2018.

Ad9) Diskuze
Posuzovatelské průkazy – návrhy zpracuje M. Čacká

Vzory certifikátů chs a šampionátů – Ondřej Výšek bude dotázán, za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs

Nová grafická úprava šampionátů pro potkany

Ad10) Usnesení ÚOK CHMH

ÚOK CHMH vzala na vědomí:

Žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH

Konkretizaci posuzovacích lístků - na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně s ohledem na vydávání šampionátů

Vzala na vědomí zprávu o činnosti sboru posuzovatelů morčat

Vzala na vědomí zprávu o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

Vzala na vědomí zprávu KK CHMH

ÚOK CHMH pověřila:

M. Čackou zpracováním návrhů posuzovatelských průkazů pro morčata a potkany

J. Dobiášovského pověřila jednáním s O. Výškem za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs

ÚOK CHMH Schválila:

 1. Směrnici k žádosti o vydání Šampionátu - všichni pro (4/0/0) viz. příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu, příloha č.2b - Žádost o vystavení šampionátu ČR

 2. Pravidla pro účast na EE školeních pro posuzovatele morčat - všichni pro (4/0/0) viz. příloha č.3 - Pravidla pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK MDH

 3. Schválila přijetí Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková za adepty a posuzovatele potkanů - všichni pro (4/0/0)

 4. Schválila delegování chovatelů na slavnostní zasedání UVV ČSCH v tomto pořadí: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Jiří Dobiášovský a Denisa Vítková - všichni pro (4/0/0)


Ad11) Ve 22:00 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.****
Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský