Zasedání sekce morčat EE 6. 5. 2016, Vídeň – Rakousko

Info-2016

 

Evelyne van Vliet – prezidentka sekce přivítala přítomné delegáty, kteří se sjeli z těchto členských zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Holandska, Rakouska, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Krátce se představila nová delegátka za Slovensko – Eva Bednárová.

Po úvodu byl nejprve schválen zápis z loňského roku, ke kterému neměli přítomní žádné připomínky.

Setkání pokračovalo informací o písemné korespondenci mezi EE a členskými zeměmi. Evelyne van V. vedla bouřlivou komunikaci s organizátory EV ve Franci (k výstavě se dostanu dále v text) a s organizátory z Dánska k budoucí výstavě. Delegáti se dohodli, že bude založena uzavřená facebooková skupina pro jednodušší komunikaci.

Evelyne van V. dále přečetla zprávy z generálního zasedání z 2. 5. 2016 a 5. 5. 2016. Pro odbornost morčat bylo důležité sdělení, že na generálním zasedání byla znovu projednána možnost uznání bezsrstých plemen morčat, avšak opět neúspěšně. Po dohodě přítomných bude podán písemný návrh s argumenty předsednictvu EE a bude znovu usilováno o zařazení bezsrstých morčat do EE standardu.

Dalším bodem jednání byla zpráva standardové komise. Letos proběhly řádné volby. Vedení standardové komise je v tomto složení: prezident Petr Tejml, víceprezident Lena Tysk, tajemník Jan Shop. Členy komise jsou dále: Melanie Pollineli, Evelyne van Vliet a nově Christian Plaickner. Komise pracovala na aktualizaci EE standardu a podmínek na EV morčat. Komise se jednohlasně shodla na zveřejnění standardu na webových stránkách. Proběhne i aktualizace posuzovatelů členských zemí a jejich aktivit na EV výstavách a EE školeních. Byly projednány body německého klubu a žádost italského klubu na vyškolení adepta Adama Cennini na posuzovatele morčat. Delegáti byli vyzváni, aby do konce ledna 2017 předložili seznam uznaných plemen a barev morčat své země, aby mohl být případně rozšířen standard na jarním zasedání v Maďarsku 2017.

Velmi kladně bylo hodnoceno školení posuzovatelů ve Švédsku, jak z hlediska odborného, tak organizačního. Příští školení bude 17. – 19. 3. 2017 ve Švýcarsku. Melanie Pollinely podala předběžné informace.

Stejně, jako u standardové komise, proběhly volby do vedení sekce. Výsledek je následující: prezident Evelyne van Vliet, víceprezident Lena Tysk, tajemník Melanie Pollineli.

Dalším bodem jednání byla EV výstava ve Francii. Expozice morčat byla spojena s problémy od samého začátku. Od chaosu v přihláškách, přes delegování posuzovatelů, až po připravenost expozice. Francouzská strana sklidila obrovskou kritiku a snad bude tato výstava poučením pro budoucí pořadatele EV výstav.

Další EV výstava morčat bude pořádána letos v Dánsku v Kodani. Organizátorka Christina Vildershoj předala delegátům podklady a informovala o výstavě. Veškerá komunikace bude řešena přes kontaktní osoby - za ČR Petr Tejml. Závěrem proběhla krátká diskuze k možnosti pořádání EV morčat v Praze v roce 2017 a 2019 v Belgii.

Petr Tejml