Zápis z jednání ÚOK v prosinci 2016

Info-2016

 

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum konání: 4.12.2016, ČSCH Maškova 3, Praha 8
Přítomni ÚOK CHMDH: A. Kroftová, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský;
Přítomni KK: R. Machová, M. Králíčková
Delegát za odbornost potkanů: M. Čacká
Omluveni: P. Tejml, A. Raušová

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Kontrola usnesení z minulé konference.
 3. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
 4. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017.
 5. Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017
 6. Zpráva revizní komise odbornosti. 
 7. Rozpočet 2017, plánování rozpočtu 2018.
 8. Výše poplatků pro rok 2017.
 9. Zpráva ze Specializovaných  organizací.
 10. Diskuse.
 11. Usnesení.
 12. Diskuse.
 13. Závěr.

Ad1) Schválen navržený program (4/0/0)

Ad2) Provedena kontrola úkolů z minulé schůze ÚOK CHMH 12.8.2016
• Na funkci člena ÚOK rezignoval Ondřej Výšek. 1. náhradníkem v roce  2013 byla zvolena Markéta Čacká (zápis ze schůze) – nastupuje od 01.01.2017. ÚOK mu děkuje za dlouholetou obětavou práci pro chovatele.

Ad3,4,5) Agenda sboru posuzovatelů

• Přijati  3 slovenští adepti na posuzovatele morčat, kteří složili zkoušku písemnou i praktickou a požádali, zda mohou být zapojeni do českého adeptského programu
• Sbor posuzovatelů a ÚOK navrhuje přijetí Petry Kováčikové, Lucie Mikulinové a Petera Šimkoviče do programu adeptování za stejných podmínek jako mají adepti v ČR.
• Zavedeno příjímací řízení pro posuzovatele morčat ve dvouletých cyklech a pro posuzovatele potkanů ve tříletých cyklech, s možností vyhlášení mimořádných termínů na základě návrhu sboru posuzovatelů v obou odbornostech
• Termíny školení odbornost MORČATA:
• 7.1.2017 v Toulcově dvoře – Typ a stavba
• 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou
• 8. + 9.4.2017 For Pets v Letňanech
• 12.8.2017 v Toulcově dvoře
• 17.11. nebo 18.11.2017 při výstavě CHOVATEL v Lysé nad Labem
• Příloha č. 2:  Směrnice pro přijímání adeptů na posuzování potkanů, schváleno všemi hlasy.
• Termíny školení odbornost POTKANI:
• 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – příjímací řízení pro nové adepty na posuzování potkanů
• 12. – 13.8.2017 v Toulcově dvoře
• ÚOK CHDHM podporuje snahu o začlenění odbornosti potkanů do EE. Tajemnice odbornosti zjistí, co všechno je třeba pro přednesení návrhu o začlenění odbornosti potkanů na EE. Zjistí, kdo jezdí na generální zasedání EE za ČSCH, kde by měla být v únoru přednesena žádost o rozšíření o odbornost chovatelů potkanů
• hlasování o bodech 3)4)5) - všichni pro (4/0/0)

Ad6) Zpráva revizní komise ÚOK CHMDH.
• Zpráva KK – KK odbornosti neprovedla kontrolu a nepředložila žádnou zprávu. Předsedkyně KK bude na příští schůzi dotázána, zda chce pokračovat ne své funkci dále.

Ad7) Rozpočet 2017, plánování rozpočtu 2018
• Navržený rozpočet na rok 2017 schválila VH, která se konala 26.11.2016
• Schváleny funkční paušály dle návrhu ÚV ČSCH, preferována výplata jednou ročně. Tabulka s přepočtem na 15 000 uvedena v příloze č. 1 ) - všichni pro (4/0/0)

Ad8) Schválena výše poplatků pro rok 2017 - všichni pro (4/0/0)
Výše odváděných poplatků do ÚOK pro rok 2017 (mimo členských známek):
• ÚOK schvaluje poplatek ve výši 500Kč za přihlášení k přijímací zkoušce pro adepty na posuzovatele  a k závěrečné posuzovatelské zkoušce, splatné do 31.1.2017
• ÚOK schvaluje paušální poplatky   pro adepty a posuzovatele a posuzovatele do vzdělávacího fondu  ve výši 500Kč za každý započatý kalendářní rok, splatné do 31.1.2017
• ÚOK schvaluje od roku 2017 osvobození nových posuzovatelů od placení posuzovatelského poplatku na ten rok, ve kterém úspěšně složili posuzovatelskou zkoušku
• ÚOK pověřuje Specializovanou základní organizaci chovatelů morčat vedením registrací morčat a Specializovanou základní organizaci chovatelů potkanů vedením registrací potkanů. Z plateb vyplatí posuzovatele a odvedou srážkovou daň příslušnému finančnímu úřadu. Do 15.12. 2017 odvedou příslušné poplatky ÚOK v oddělených platbách dle pokynů a vypracují zprávu pro ÚOK dle přílohy č. 2, 3, 4
• Výše odvodů do ÚOK: za každé registrované zvíře 5Kč, za vydaný certifikát chovatelské stanice 10Kč, za vydaný šampionát 10Kč, za PP 10Kč

Ad9) Zprávy ze Specializovaných  organizací – vzato na vědomí

Ad10) Diskuze

• Dobiášovský a Čulíková informovali o proběhlé valné hromadě ČSCH
• Stav registrací pobočných spolků

Ad11) Usnesení
• ÚOK pověřuje předsedkyni ÚOK podat žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH
• Šampionáty  -  CAC razítka posuzovatelů jsou na stejné úrovni jako karty. Od 1.1.2017 se schvaluje používání karet i razítek po přechodné období.

• Od 1.1. 2017 bude na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně.
• Skartace využitých čekatelských karet po 3 letech od vydání šampionátu. Skartací pověřena Michaela Králíčková – správce šampionátů.
• Administraci a obsahovou stránku www.rodent.cz přebírá  s okamžitou platností Jiří Dobiášovský.
• ÚOK doporučuje KK provést v následujícím období revizi výstavního fundusu patřícího ÚOK CHMDH.
• Od 1.1.2017 platí povinnost pořadatelů výstav posílat výsledky do 1 měsíce správci šampionátů v excelu. Prováděcí předpis bude zveřejněn.
• Evropské školení posuzovatelů morčat Švýcarsko 17. – 19.3.2017  - na náklady ÚOK schválena účast Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková
• ÚOK CHMH ukládá sboru posuzovatelů vypracovat pravidla pro účast na Evropských školení posuzovatelů morčat a předložit ÚOK ke schválení.

Ad12) Diskuse

• Rozpočet 2018

Ad13) Ve 13:35 předsedkyně ÚOK schůzi ukončila.
Zapsala: Tereza Čulíková
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský