Zápis z jednání ÚOK CHMH 14.8.2014

Info-2014

 

Schůze UOK 14.8.2014
účastni: A.Kroftová, P.Tejml, D.Vítková, J.Dobiášovký, O.Výšek, A.Raušová, M.Králíčková
Zapsal: O.Výšek
Hosté: Anna Havlínová
Poděkování za organizaci výstavy
Poděkování M. Kabáta za fungování UOK, UOK bere na vědomí

  1. Příprava rozpočtu - tajemnice pí. Dejmková - UOK neobdržela čerpání rozpočtu za rok 2014, prozatím není možné reálně připravit rozpočet na 2015. Plán činnosti bude připraven do 30.8.2014
  2. Změna standardu - schválit s dostatečným předstihem: Plánovaná aktualizace standardu k 1.1.2015 - bude upřesněno.
  3. UOK ukládá sboru posuzovatelů zorganizovat školení posuzovatelů s ohledem na plánovanou změnu standardu - do konce roku 2014
  4. Připravit termíny schůzí ÚOK na rok 2015, první schůze ÚOK 31.1.2015
  5. UOK ukládá zajištění průkazů posuzovatelů ČSCH - zajistí A. Kroftová
  6. Změna pravidel splnění podmínek pro udělení titulu morče šampion/gand šampion/inter šampion s platností od 1.1.2015. Budou doplněny podmínky: 1) minimální doba mezi první a poslední kartou na čekatele je 6 měsíců B) jedna karta musí být z věkové třídy adult.
  7. UOK jmenuje přijímací/zkušební komisi pro přijímací řízení na adepty na posuzovatel morčat a posuzovatelské zkoušky ve složení: P. Tejml, D. Vítková, A. Havlínová. Po dohodě s přihlášenými na přijímací řízení, přesouvá zkoušku na termín 15.8.2014.
  8. UOK informuje sbor posuzovatelů, že stanovení ceny za posouzení a cestovní náhrady je možné sjednávat individuálně, doporučené částky se řídí řádem posuzovatelů. UOK doporučuje přihlédnout ke skutečné spotřebě vozidla.
  9. Diskuze

Schůze ukončena 14.8.2014 19:33