Ústřední konference delegátů chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 2.3.2013

Info-2013

 

Ústřední konference delegátů chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, konaná 2.3.2013 10:00, ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 Kobylisy.

Zapsal: Ondřej Výšek

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba pracovních komisí - volební, mandátové, návrhové
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK
 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
 6. Zpráva revizní komise odbornosti
 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Představení kandidátů pro volby do ÚOK
 9. Schválení volebního řádu
 10. Volby do ÚOK
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Diskuse
 14. Závěr

Zahájení, schválení programu - Zahájení provedla A.Kroftová, program byl schválen

Přítomni za ZO CHMH Kroftová, Výšek, Králíčková, Písařová, Jiřičná, Jarošová, Vítková, Velnerová, Machová, Mydlářová, Čacká, Veselá; za OO Rychnov J.Dobiášovský; OO Litoměřice A.Raušová; OO Trutnov - omluven; ČSCH M.Kabát, L.Dejmková

volební + návrhová komise: Jiřičná, Jarošová, Písařová

mandátová komise: Mydlářová, Velnerová, Machová

Kontrola usnesení z minulé konference

Zpráva o činnosti ÚOK, Sboru posuzovatelů a RK ÚOK

Zpráva o EE výstavě 2012, informace o následné EE výstavě 2015. Informace o proplacených příspěvcích jiným odbornostem. Diskuze o EV 2012. Apel M.Kabáta o výběru kandidáta do ÚV, především s ohledem na nepřítomnost malých odborností ÚV. Konference odbornosti doporučuje / schvaluje kandidáta O.Výška.

Návrh na počet členů ÚOK 5 - návrh schválen 13, 1 se zdržel

Seznámení sboru posuzovatelů potkanů o novém standardu, novém informačním zdroji pro chovatele potkanů (potkani.rodent.cz)

Představení kandidátů ÚOK - za potkany: M.Čacká, E.Hejnová; za morčata: J. Dobiášovský, E.Dýnková, A. Kroftová, P. Švarcová, P. Tejml, D. Vítková, O. Výšek

Představení kandidátů RK ÚOK - M. Králíčková, R. Machová, A. Raušová, M. Škoda

Představení a schválení volebního řádu - volební řád byl schválen - 14, proti - 0, zdrženo - 0

Pro zvolení kandidáta je zapotřebí 8 hlasů

1. Kolo voleb: zpráva volební komise: Zvoleni: Dobiášovský 10, Kroftová 13, Tejml 11, Vítková 12, Výšek 12; RK ÚOK Králíčková 12, Machová 14, Raušová 9.

Kompletní výsledky:

Čacká M. - 4

Dobiášovský J. - 10

Dýnková E. - 4

Hejnová E. - 3

Kroftová A. - 13

Švarcová P. - 1

Tejml P. - 11

Vítková D. - 12

Výšek O. - 12

Králíčková M. - 12

Machová R. - 14

Raušová A. - 9

Škoda M. - 7

Konference odbornosti zvolila náhradníky pro ÚOK: M. Čacká (schváleno 14), 2. náhradník E. Dýnková (schváleno 14), RK ÚOK: M. Škoda (schváleno - 14)

Zpráva volební komise: volby proběhly dle schváleno volebního řádu.

diskuze:

Návrh stálého delegáta při ÚOK M.Čacké s hlasem poradním (schváleno 14)

Usnesení:

Aktiv odbornosti zvolil ÚOK a RK ÚOK ve složení: Dobiášovský, Kroftová, Tejml, Vítková, Výšek; RK ÚOK Králíčková, Machová, Raušová.

Schválila přednesené zprávy delegátů, sborů a RK.

Bere na vědomí informace z EE.

Bere na vědomí připravované školení posuzovatelů EE.

Generální sekretář M.Kabát bude informovat ÚV o školení posuzovatelů EE v ČR, které jsme převzali jako náhradníci, vzhledem k tomu, že byla zjištěna vysoká kvalita českého chovu (mezinárodní úspěchy na výstavách).

ÚOK - komunikace proběhne elektronicky, s následných schválením na setkání ÚOK. Po skončení aktivu proběhne jednání ÚOK spojené s volbami předsedy, místopředsedy ÚOK, předsedy RK ÚOK.

Pracovní komise zůstávají ve stejném složení jako doposud.

Sbor posuzovatelů morčat - všichni platní posuzovatelé, předseda P. Tejml

Sbor posuzovatelů drobných hlodavců- všichni platní posuzovatelé, předseda E.Heinová

Standardová komise morčat - Tejml, Kroftová, Vítková, Mydlářová,

Standardová komise drobných hlodavců - Heinová, Havránková, Veselá, Zatočilová, Čacká

Plemenná kniha morčat - Kroftová, Výšek, Vítková, Dýnková

Plemenná kniha drobných hlodavců - Čacká, Havránková, Lužná

Chovatelské stanice: Králíčková, Dobiášovský

Zápis schválen - schválen 14 hlasy, proti - 0, zdrželo - 0.

Schůze ukončena 11:42

Volební řád

 1. Datum konání voleb: 2.3.2013
  Místo konání voleb: ČSCH, Maškova ul. Kobylisy, Praha
  Volen bude ÚOK a RK ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.
 2. Volit jsou oprávněni pozvaní členové (delegáti), členové v zastoupení s planou plnou mocí pro volbu. Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných voličů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová komise. Platný hlas mají pouze plnoletí členové s řádným členstvím (nikoliv pouze s registrovaným).
 3. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž jsou jména kandidátů seřazena abecedně.
 4. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Představí voličům každého navrženého kandidáta s uvedením stručné charakteristiky.
 5. Volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně bez přepisování označí před jménem kandidáta, jemuž přiznává svůj hlas. Hlasovací lístek je platný v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno víc volených kandidátů, než je stanovený počet.
 6. Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména. Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.
 7. Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.
 8. Volební komise otevře urnu po skončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu se stávají ti ze zvolených do stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů.
 9. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí zbývající počet členů.
  Druhé kolo voleb se uskuteční tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno více než stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů a nelze určit pořadí rozhodné pro volbu. Volba se týká jen těch kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů. V případě, že v prvním kole dojde ke zvolení některých členů, tito se již nevolí a probíhá pouze dovolba zbývajících členů.
 10. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise třetí kolo voleb. Zásady pro třetí kolo voleb jsou stejné jako pro kola předchozí.
 11. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí výsledky voleb.