Jednání UOK CHMH 31.10.2013

Info-2013

 

Účastni: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Ondřej Výšek

Omluveni: Denisa Vítková, Petr Tejml

Za RK ÚOK: Michaela Králíčková

Jednání:

1. Diskuze nad rozpočtem - rozpočet na 2014 schválen a předán na ČSCH. UOK pověřuje Ondřeje Výška k jednání o rozpočtu na UV konaného 5.11.2013.

2. UOK potvrzuje delegáty na VH konanou 30.11.2013 - Jiřího Dobiášovského, Ondřeje Výška.

3. Seznámení se zaúčtováním:

a. Hospodaření UOK za rok 2013

b. Evropského školení posuzovatelů

Přítomní se shodli, že některé položky jsou chybně zaúčtovány a je požadována náprava po ČSCH. Dále se přítomni shodli, že ve vyúčtování Evropského školení posuzovatelů nejsou evidovány žádné příjmy, které byly poukazovány na Euro účet ČSCH. ÚOK požaduje nápravu chybně zaúčtovaných položek po ČSCH.

4. Projednán status českých posuzovatelů ve vztahu k titulu Evropský posuzovatel. Přítomni se shodli, že v závislosti na zápis jednání sekce morčat konaného 22.5.2009 v Ovifatu, také s ohledem na zápis delegáta P.Tejmla  zveřejněného dne 7.7.2009 na stránkách UOK - splňují podmínky udělení statusu Evropský posuzovatel Andrea Kroftová, Denisa Vítrková, Petr Tejml. UOK tímto ukládá P.Tejmlovi, jakožto delegátu ČR při EE zažádat o udělení statusu Evropský posuzovatel pro výše jmenované.

5. Provedena aktualizace kontaktních informací na webu rodent.cz - UOK žádá posuzovatele a adepty na posuzovatele o kontrolu uvedených údajů.

6. Následující jednání UOK je přepokládaný termín 4.1.2014

7. UOK schvaluje aktualizaci soutěže potkan šampion - viz: DOPLNIT

8. UOK informuje pořadatele výstav o možnosti zapůjčení výstavních klecí za cenu: 5Kč / díra; 5Kč dřevěná podlážka; 5Kč kovová kozička (jsou k dispozici malé, středí a velké) - tedy náklad za standardní výstavní klec pro 5 morčat (5děr, podlážka, 2 kozy) je 40Kč. Pořadatel je povinen zajistit vlastní dopravu. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Dobiášovského na emailu jiri.dobiasovsky@seznam.cz

9. Výsledky soutěže chovatelských stanic (odeslaných podkladů do 31.10.1013) budou vyhlášeny při výstavě v Lysé nad Labem v neděli cca 11:00.  Další vyhlášení proběhne na členské schůzi předběžně plánované na 4.1.2014. Žádáme chovatele o zaslání podkladů pro zpracování šampionátů nejpozději do 11.12.2013 (doručeno E.Dýnkové).

10. Michaela Králíčková se zavázala k získání výsledků výstav konaných v roce 2013. Připomínáme, že pořadatelé jsou povinni odevzdávat výsledkové listiny ÚOK.

11. UOK se shodla ne nevhodnosti užívání neoprávněných titulů morče šampion resp. Potkan šampion. V případě, že bude zjištěno neoprávněné užití titulu Morče Šampion ČR, Morče Grand Šampion ČR, Morče Inter šampion resp. Potkaní šampionáty, budou tyto pochybné šampionáty zveřejněny na webových stránkách UOK rodent.cz. Jakmile bude tento nežádoucí stav napraven, bude informace obratem z webu stažena. Je v zájmu chovatelů uvádět pravdivé informace. Připomínáme, že výše uvedené tituly nejsou přiznány do doby splnění podmínek přiznání titulů a vystavení certifikátu o šampionátu.

12. UOK připravuje přijímací řízení nových adeptů na posuzovatele morčat, předběžně na termín 16.8.2014. Bližší informace budou zveřejněny nejpozději do 1.6.2014, včetně výše poplatku za přijímací řízení. UOK ukládá předsedovi sboru posuzovatelů P.Tejmlovi zpracování podmínek přijímacího řízení a předání nejpozději do 28.2.2014.

13. UOK schvaluje vyslání 3 posuzovatelů na Evropské školení konané v NL/B. UOK deleguje na školení A.Kroftovou, D.Vítkovou, P.Tejmla a tímto je žádá o závazné potvrzení jejich účasti na tomto školení a následné předání informací ze školení dalším českým posuzovatelům.

UOK svolává aktiv chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na termín 4.1.2014. UOK pověřuje tajemnici L.Dejmkovou zasláním pozvánek na aktiv chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců adresované OO, které evidují chovatele morčat a jiných drobných hlodavců.